Enkaid


Bristol-Myers Squibb | Enkaid (Medication)


Desc:

Ang Enkaid/encainide hydrochloride ay ginagamit upang bigyan lunas ang dokumentadong ventricular arrhythmias tulad ng tinatawag na sustained ventricular tachycardia na sa ayon sa pagpapasya ng doktor ay isang panganib sa buhay ng tao. Ito ay hindi na ginagamit sapagkat sa madalas nito proarrhythmic na mga epekto. ...

Side Effect:

Ang madalas na naiulat na masamang pangyayari ay pagkahilo, malabo o hindi normal na paningin, at sakit ng ulo. Agad humanap ng atensyong medikal kung ikaw ay makararanas ng alin mang sintomas ng seryosong reaksyon na alerdyi na maaring ang mga sumusunod: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Sa mga inaasahang mga pagaaral, isa o maraming dosis ng Enkaid ay walang mahalagang epekto sa angta ng serum digoxin. Gayundin, ang pinagsamang digoxin/Enkaid na terapi na naibigay ng walang masamang epekto. Ayon sa mga naging karanasan, walang naipakitang problema sa paggamit ng pinagsabay na Enkaid ay ibang antiarrhythmic na gamot, diuretics, beta blockers o calcium channel blockers. Subalit sa ka kadahilanan na may posibleng additive pharmacologic na mga epekto, ipinapayo ang pag-iingat sa paggamit ng Enkaid kasama ang ibang antiarrhythmic na gamot o iba pang gamot na may cardiac conduction na epekto. Bago gumamit ng Enkaid, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong alerdyi, o kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot o kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng sakit sa atay o bato. Hindi ipinapayo ang paggamit ng gamot na ito sa mga nagbubuntis o nagpapasuso nang walang pagsangguni sa doktor. ...