Entaliv


Dr. Reddy Laboratories | Entaliv (Medication)


Desc:

Ang Entaliv/entecavir ay isang iniinom na gamot laban sa bayrus at ito ay ginagamit upang gamutin ang hepataytis B na impeksyon (HBV). Ang gamot na ito ay hindi pinapagaling ang HBV, hindi napipigilan ang mga komplikasyon dala ng malubhang hepataytis B tulad ng sirosis ng atay o kanser sa atay, at hindri din nito napipigilan ang pagkalat ng HBV sa ibang tao. Inumin gamot na ayon sa mga sumusunod: isang beses sa isang araw ng walang laman ang tiyan, dalawang oras matapos kumain at 2 oras bago ang susunod na pagkain, o ayon sa direksyon ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa gamutan. Huwag tataasan ang dosis o dalas ng pag-inom nang walang abiso ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang Entaliv ay maaaring magdulot ng mga matinding epekto tulad ng reaksyong alerdyi--pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, pagpapantal; lactic acidosis - pananakit ng kalamnan o panghihina; pamamanhid o malamig na pakiramdam sa iyong braso o binti; hirap sa paghinga; pagkahilo, pagkahapo, o sobrang panghihina; pananakit ng tiyan, pagduduwal na may kasamang pagsusuka; mabagal o hindi pantay na tibok ng puso; pinsala sa atay - mababang lagnat; pagduduwal, pananakit ng tiyan, pagkawala ng gana kumain; madilim na kulay ng ihi, kulay putik na dumi; paninilaw. Kung iyong mapapansin ang mga ito, humanap ng agarang tulong medikal. Kung ang mga sumusunod na hindi gaanong seryosong mga epekto ay manatili o maging malubha, tawagan ang iyong doktor: katamtamang pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pananakit ng tiyan; pansamantalang pagkalagas ng buhok ; pananakit ng ulo; pagpapantal; problema sa pagtulog. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong alerdyi, o kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng kondisyon sa atay o bato. Hindi ipinapayo ang paggamit ng gamot na ito kung ikaw ay nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso ng iyong doktor. ...