Epirubicin


Pfizer | Epirubicin (Medication)


Desc:

Ang Epirubicin ay isang anthracycline drug na ginagamit para sa kemoterapiya. Ang Epirubicin ay ginagamit upang gamutin ang kanser sa suso. Ito ay isang adjuvant na terapiya sa mga babaeng nagkaroon ng operasyon at mayroong lymph node. Ito ay maaaring gamitin sa halip ng doxorubicin sa ilang mga sirkumstansya. ...

Side Effect:

Tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay mayroong seryosong epekto tulad ng: pakiramdam ng pagkakapos ng hininga, kahit na mayroong malumanay na pagpipilit; pamamaga, mabilis na pagbigat; matinding pagsusunog, pagkirot, sakit, pamamaga, pamumula, o mga pagbabago ng balat sa palibot ng tinurukan ng IV; mga puting pitsa o sugat sa loob ng iyong bibig o sa iyong labi; matinding pagsusuka, uhaw, at tuyong balat; lagnat, ginaw, mga pananakit ng katawan, mga sintomas ng trangkaso, o mga senyales ng inpeksyon; mabagal o hindi pantay na tibok ng puso, mahinang pulso; pagkalito; pagkahimatay; panghihina ng kalamnan, tusok-tusok na pakiramdam; pag-ihi ng mas kaunti kaysa karaniwan o wala talaga; o madaling pagpapasa o pagdurugo, hindi pangkaraniwang panghihina. Ang mga hindi masyadong seryosong epekto ay may kasamang: kulay pulang ihi sa 1 o 2 araw pagkatapos tumanggap ng medikasyon; pagduduwal, pagsusuka, o pagdurugo; pakiramdam ng pagod; paglalagas ng buhok; mga pagbabago sa regla; init, pamumula, o tusok-tusok na pakiramdam sa balat; pangingitim ng iyong balat o mga kuko; o malumanay na pangangati o pamamantal. Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong kahit ano sa mga sintomas ng reaksyong alerdyi – pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga; hirap sa paghina; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago tumanggap ng turok ng epirubicin, sabihin sa iyong doktor at parmaseutiko kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng mga alerhya. Ipaalam sa iyong doktor at parmaseutiko ang ibang mga medikasyong may reseta o wala, bitamina, suplementong nutrisyonal, at produktong erbal na iyong ginagamit o balak gamitin. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay tumanggap kamakailan lamang ng radyasyong terapiya o mayroon o nagkaroon ng sakit sa atay o bato. Ang epirubicin ay maaaring makialam sa normal na siklo ng regla (regla) sa mga babae at maaaring magpahinto ng produksyon ng tamod sa mga lalaki. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...