Erbitux


Merck & Co. | Erbitux (Medication)


Desc:

Ang Erbitux/cetuximb ay isang Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) na inhibitor. Ang gamot na ito para sa kanser ay ginagamit upang mabigyan ng lunas ang mga kanser sa kolon at sa tumbong o rectum. Ito din ay ginagamit upang bigyan ng lunas ang kanser sa ulo at leeg. Ang Erbitux ay iniiniksyon ng marahan sa ugait, kada linggo sa loob ng 6 hanggang 7 linggo ng isang propesyonal na tagapangalang ng kalusugan sa isang ospital o opisinang medikal. ...

Side Effect:

Maaaring makaranas ng mga epekto kagaya ng ibang gamot. Madaliang pangangalagang medikal ang kinakailangan sa mga malubhang reaksyong alerdyi tulad ng mga sumusunod: pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, mukha o pagpapantal ng batal na tila tagiyawat o matinding pamamantal; mabagal na tibok ng puso, mahinang pulso, pagkahimatay, mabagal na paghinga; pananakit ng dibdib o mabigat na pakiramdam, pananakit na kumakalat sa braso o balikat, pagduduwal, pagpapawis, masamang pakiramdam; lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso; madaling magsugat o padurugo; pag-ihi ng madala o madalang kaysa dati; panunuyo at pag-iinit ng balat na may kasamang panghihina at pagkahilo; pagkalito; namumuting mga parte o pagkakaroon ng singaw sa loob ng bibig o sa labi. Ang mga di gaanong malubhang mga epekto tulad ng: tuyo, nagbibitak o namamagang balat; pagbabago sa mga kuko ng paa at kamay; pananakit ng ulo; pagduduwal, pagsusuka, pananakit ng tiyan, pagkawala ng gana; pagtatae, hirap sa pagdumi; panunuyo ng bibig, hirap sa paglunok; pag-ubo o pamamaga ng lalamunan; pagbaba ng timbang o panghihina. Kung ang mga nasabing mga epekto ay manatili o maging malubha, tumawag sa iyong doktor. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay mayroong alerdyi o kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na mga kondisyon: problema sa ritmo ng puso; sakit sa baga o problema sa paghinga; congestive heart failur; sakit sa coronary artery; o hindi balanseng electrolyte tulad ng mababang antas ng potasyum o magnesyum sa iyong dugo. Sapagkat ang Erbitux ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkaanotk, huwag magmamaneho o gagamit ng mabibigat na makinarya hanggat ikaw ay nakasis magagampanan ang mga nasabing gawain ng ligtas. Hindi ipinapayo ang paggamit ng gamot na ito sa mga taong nagbubuntis o nagapapassuo nang walang abiso ng doktor. ...