Exjade


Novartis | Exjade (Medication)


Desc:

Ang Exejade/deferasirox ay isang disenyong rasyonal na iniinom na iron chelator. Ang Exjade ay ginagamit upang bigyan lunas ay isang pagkalabis ng bakal o iron sa katawan na dulot ng pagsalin ng dugo sa matanda at batang may edad na 2 taon pataas. Gamitin ang gamot na ito ng walang laman ang tiyan, 30 minuto bago kumain ng araw-araw na kaparehong oras o ayon sa reseta ng iyong doktor base sa iyong kondisyon. Ang dosis ay naaayon sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa gamutan. Huwag itataas ang dosis o dalas ng pag-inom ng walang abiso ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Pangkaraniwang nagdudulot ang Exjade ng mga sumusunod na mga epekto: katamtamang pananakit ng tiyan, pagtatae, pagduduwal o pagsusuka; lagnat; pagkahilo, pagkabalisa, pagkahapo; suliranin sa pagtulog; katamtamang pamamantal, pagababago ng kulay ng balat; pananakit ng ulo, ubo, pananakit ng sinus, pagtulo ng sipon ang paninikip ng ilong. Kung ang mga nasabing mga epekto ay manatili o maging malubha, tumawag sa iyong doktor. Ang malubhang mga epekto tulad ng: reaksyong alerdyi--pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, paninikip ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila o mukha, o pamumula; panghihina o pagkahimatay, dumi na may kasamang dugo; pag-ubo na may kasamang dugo o pagsusuka na tila durog na kape; matinding sakit ng tiyan na umaabot sa iyong likod; matinding pagka-uhaw at pag-ihi, pagkawala ng gana, panghihina, hirap sa pagdumi; suliranin sa iyong paningin o pandinig; matinding pamamantal; madaling pagkasugat o pagdurugo, kakaibang panghihina; lagnat, pangangatog, pamamaga ng lalamunan, sakit ng katawan, sintomas ng trangkaso; pag-ihi ng mas kakaunti kaysa dati o hindi pag-ihi ng lubos; pamamaga o pamamanhid ng kamay o paa; pagduduwal, pagkawala ng gana, pangangati, madilim na kulay ng ihi, kulay putik na dumi, paninilaw. Kung iyong mapapansin ang mga nasabing epekto, humanap agad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong mga alerdyi o kung ikaw ay mayroon o nagkaraoon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato; sakit sa atay; kanser, lalo kung lukemya; kasaysayan ng pagdurugo ng tiyan o bituka; suliranin sa paningin o pandinig; mahinang immune system dala ng mga sakit tulad ng kanser, HIV, o AIDS, o pagtanggap ng isteroyds, kemoterapi, o radyasyon. Sapagkat ang Exjade ay maaaring magdulot ng suliranin sa paningin at pagkahilo, huwag magmamaneho o gagamit ng mabibigat na makinarya hangga't ikaw ay nakasisiguro na magagampanan ng ligtas ang mga nasabing mga gawain. Hindi ipinapayo ang paggamit ng gamot na ito ng wala pagsangguni sa iyong doktor kung ikaw ay nagbubuntis o nagpapasuso. ...