Fasturtec


Sanofi-Aventis | Fasturtec (Medication)


Desc:

Ang Fasturtec ay ginagamit upang gamutin at maiwasan ang hyperuricemia (pagtaas ng uric acid sa dugo) talamak (biglaang), upang maiwasan ang problema o failure sa bato. Ang fasturtec ay ginagamit sa mga pasyente na may hematologic malignancies (mga kanser sa dugo) risk lysis (pagkasira) o mabilis na pagbawas ng tumor pagkatapos simulan ang chemotherapy (mga gamot na ginagamit upang gamutin ang kanser). Ang Fasturtec ay isang inireresetang gamot. Ang Fasturtec ay dapat ibigay sa ilalim ng pangangasiwa ng isang manggagamot na sinanay sa chemotherapy of haematological malignancies. Ang Fasturtec ay gagamitin kaagad bago at sa panahon ng pagsisimula ng chemotherapy lamang. ...

Side Effect:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na nakakabahala:pagtatae; lagnat; sakit ng ulo; pagduduwal; pagsusuka. Ito ang mga pinaka-karaniwang epekto ng Fasturtec. Ang mga epekto na ito ay maaari ring mangyari bilang isang resulta ng mga gamot na chemotherapy na maaaring natanggap mo. Agad na ipaalamsa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod:pantal sa balat; pamumula; higpit sa dibdib; kahirapan sa paghinga. ...

Precaution:

Ang paggamot sa Fasturtec ay dapat na pinangangasiwaan ng isang manggagamot na nakaranas ng chemotherapy hematologic malignancies. Ang Fasturec chemotherapy ay pinamamahalaan bago o sa simula. Ang mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi sa Fasturtec ay maaaring magsama ng pantal sa balat, pangangati, igsi ng paghinga, o kahirapan sa paghinga. Huwag gumamit ng Fasturtec kung buntis ka o balak mong magbuntis. Hindi inirerekomenda ang Fasturtec para magamit sa panahon ng pagbubuntis, maliban kung tinalakay ng iyong doktor ang mga panganib at benepisyo na kasangkot. Huwag gumamit ng Fasturtec kung nagpapasuso ka o nagbabalak na magpasuso. Hindi alam kung ang Fasturtec ay napapasa sa gatas ng suso. ...