Femstal


Syntex Laboratories | Femstal (Medication)


Desc:

Ang Femstal / butoconazole, ay isang antifungal agent na ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon na dulot ng yeast sa pribadong parte ng kababaihan. Pinapatay nito ang fungi sa pamamagitan ng pagpapahina ng haligi ng selula ng mga sensitibong fungi, na nagiging sanhi ng pagtagas ng mga nilalaman nito. Ang Femstal ay mabibili sa anyo na isang pampahid o cream upang ipasok sa pribadong parte ng babae, karaniwang isang beses sa isang araw, bago ang oras ng pagtulog. Gumamit ng gamot na ito nang eksakto tulad ng itinuro ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto, ang produktong ito ay maaaring maging sanhi ng malubhang epekto tulad ng:isang reaksiyong alerdyi - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga; pagsasara ng lalamunan; pamamaga ng mga labi, dila, o mukha; o pantal; sakit sa tiyan o sa balakang. Kung napansin mo ang anumang ito o iba pang hindi pangkaraniwang sintomas, humanap kaagad ng pangangalagang medikal. Ang mga sumusunod ay hindi gaanong malubhang epekto:paghapdi, pangangati, pamamaga sa loob o sa paligid ng pribadong parte. Kung nagpapatuloy o lumala ang mga ito, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:diabetes, mga problema sa iyong immune system, Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immunodeficiency syndrome (AIDS). Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gumamit ng Femstal nang walang payo ng iyong doktor. ...