Fungisome


Teva Pharmaceutical Industries | Fungisome (Medication)


Desc:

Ang Fungisome/Amphotericin B ay ginagamit upang gamutin ang thrush; ang mga ito ay halos hindi nakalalason, ang kaibahan sa mga tipikal na intravenous terapy na dosis. Ang isa sa pangunahing paggamit ng intravenous ay ang paggamot sa iba`t ibang mga sistematikong fungal na impeksyon, kabilang ang ‘cryptococcal meningitis’. Ipinapahiwatig din ito para sa paggamot ng alinman sa mga sumusunod na karamdaman: mga ulser sa bibig na nahawahan ng fungus; mga sugat na sanhi ng isa o higit pang mga maling ngipin;’ candidosis’ (impeksyon ng bituka sanhi ng candida); pagbawas ng dami ng ‘candida albicans’ na natural na naroroon sa balat, puki o gat. Ang Amphotericin B ay karaniwang ginagamit din sa kultura ng tisyu upang maiwasan ang mga fungi na mahawahan ang mga kultura ng selula. Karaniwan itong ibinebenta sa isang purong solusyon, alinman sa sarili o kasama ng mga antibiotiko na ‘penicillin’ at ‘streptomycin’. ...

Side Effect:

Ang ilang mga epekto ay maaaring kabilang ang: lagnat; panginginig; mabilis na paghinga; sakit ng ulo; mga pagbabago sa pintig ng puso; pagkahilo; hinihimatay; malabong paningin; pagduduwal; pagsusuka; walang gana kumain. Sabihin sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay malubha o hindi nawala: maputlang balat; pamumula; pagod; pagtatae; siksik sa tiyan; heartburn; sakit ng kalamnan o magkasanib; pagbaba ng timbang; nagri-ring sa tainga; pagkawala ng pandinig; sakit, nasusunog, pamamanhid, o pagkagat sa mga kamay o paa. Kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas, tawagan kaagad ang iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan: pantal; pangangati; pantal; kahirapan sa paghinga o paglunok; paghinga; pagkalito; pagkawala ng kakayahang tumugon o kamalayan; mga seizure; nabawasan ang pag-ihi; pagbabago sa tibok ng puso; sakit sa kanang itaas na bahagi ng tiyan; matinding pagod; hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa; maitim na tae; pulang dugo sa mga dumi ng tao; duguang pagsusuka; pagsusuka ng materyal na parang mga bakuran ng kape; kakulangan ng enerhiya; pagkulay ng balat o mga mata; mga pagbabago sa paningin; mga sintomas tulad ng trangkaso; namamagang lalamunan, panginginig, ubo, at iba pang mga palatandaan ng impeksyon. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Fungisome/Amphotericin sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: puting selula ng dugo (leukocyte) pagsasalin, sakit sa puso (hal. , Hindi regular na tibok ng puso, pagkabigo sa puso), sakit sa atay, sakit sa bato. Sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan. Talakayin ang mga panganib at benepisyo sa iyong doktor. ...