Hydergine


Novartis | Hydergine (Medication)


Desc:

Ang Hydergine/ergoloid mesylates ay ginagamit na pampaganda ng cognitive (mental) at pangangalaga sa sarili ng mga taong may sintomas ng dementia na kaakibat ng pagtanda o maaaring konektado sa mga kondisyong gaya ng Alzheimer's disease. Ang Ergoloid mesylates ay hindi lunas sa dementia o anumang sakit na maaaring magdulot ng pagkabawas ng kapasidad sa mental. ...

Side Effect:

May mga side effect na maaaring mangyari matapos gumamit ng gamot na ito gaya ng:pagduduwal, pagsusuka, malabong paningin, pagkahilo, pagkaantok, pamumula, pagkawala ng ganang kumain, o masamang timpla ng sikmura. Kung alinman sa mga epektong ito ay magtagal o lumala, sabihin sa iyong doktor o pharmacist kaagad. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira pero seryosong mga side effect ay mangyari:pagkahimatay, mabagal na tibok ng puso. Humanap kaagad ng medikal na atensyon kung mangyari ito. Ang mga sumusunod ay sintomas ng allergic reaction:pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), sobrang pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may allergy sa anumang mga gamot, o kung ikaw ay may problema sa sirkulasyon, altapresyon, sakit sa puso, o kasaysayan ng sakit sa mental. Ang gamot na ito ay hindi malulunasan ang mga sakit sa mental na konektado sa dementia, mga mood disorder, o neurologic disease. Tumawag sa iyong doktor kung may anumang pagbabago sa memorya, pagiging alerto, mood, gana sa pagkain, lebel ng lakas, o abilidad na alagaan ang iyong sarili. Ang pamilya mo o ibang mga caregiver ay dapat na maging alerto rin sa mga pagbabago sa iyong mood o mga sintomas. Ang doktor ay maaaring kailanganing suriin ka at regular kang bisitahin nang masiguradong ang ergoloid mesylate ay ang pinakamainaw na lunas sa iyong kondisyon. Maaaring tumagal nang 4 na linggo ang paggamit ng gamot na ito bago gumaling ang mga sintomas mo. Para sa pinakamainam na mga resulta, patuloy na gamitin ang gamot na ito gaya ng direksyon. Makipagusap sa iyong dokor kung ang mga sintomas mo ay hindi gumaling matapos ang 3 linggo ng gamutan. Hindi rekomendado na gamitin ang gamot na ito habang nagbubuntis o nagpapasuso nang walang abiso galing sa iyong doktor. ...