Benzphetamine - oral


Pharmacia Limited | Benzphetamine - oral (Medication)


Desc:

Ang Benzphetamine ay ginagamit kasama ang isang plano sa diyeta upang matulungan kang mawalan ng timbang. Gumagana ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagsugpo sa iyong gana sa pagkain. Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, karaniwang 1-3 beses sa isang araw ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang pag-inom ng gamot na ito nang gabi ay maaaring magdulot ng problema sa pagtulog (insomnia). Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa therapy. Ang Benzphetamine ay ginagamit kasama ng isang naaprubahan ng doktor, na diyetang reduced-calorie, ehersisyo, at programa ng pagbabago sa pag-uugali upang matulungan kang mawalan ng timbang. Ginagamit ito sa mga taong sobrang bigat ang timbang (napakataba) at hindi pa nawalan ng sapat na timbang na may diyeta at ehersisyo lamang. ...

Side Effect:

Itigil ang pag-inom ng gamot na ito at humingi ng agarang atensyong medikal kung ang alinman sa mga bihiran ngunit napaka-seryosong mga epekto ang nangyari:matinding sakit ng ulo, bulol magsalita, seizure, kahinaan sa isang panig ng katawan, mga pagbabago sa paningin (e. g. , malabong). Ang pagkahilo, tuyong bibig, kahirapan sa pagtulog, pagkairita, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, o tibi ay maaaring mangyari. Kung nagpatuloy o lumala ang mga epektong ito, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. ...

Precaution:

Bago gamitin ang benzphetamine, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang:di kotroladong mataas na presyon ng dugo, glaucoma, kasaysayan ng pag-abuso sa alkohol/droga, sakit sa puso (halimbawa, sakit sa dibdib, atake sa puso), mga problema sa isip/kalooban (halimbawa, matinding pagkabalisa, sakit na bipolar, psychosis, skisoprenya), mataas na presyon ng dugo sa baga (pulmonary hypertensyon), stroke, sobrang aktibong thyroid (hyperthyroidism). ...