Lobac


Sanofi-Aventis | Lobac (Medication)


Desc:

Ang Lobac ay kombinasyon na gamot na ginagamit upang gamutin ang banayad hanggang katamtamang sakit (halimbawa: sakit ng ulo, sakit sa buto, sakit ng kalamnan, pananakit dulot ng sipon/trangkaso at sakit). Ang salicylamide at acetaminophen ay tumutulong upang mabawasan ang sakit. Ang Phenyltoloxamine ay isang antihistamine na nakakatulong mabawasan ang mga sintomas ng sipon tulad ng runny nose. Inumin ang gamot na ito kasabay ng isang basong tubig, ayon sa itinakda ng iyong doktor. Para sa mga matatanda at bata na may edad 11 taong gulang, huwag kumuha ng higit sa 8 capsule/tablet sa isang araw (4 capsule/tablet para sa mga batang 6 hanggang 11 taong gulang). Huwag humiga ng hindi bababa sa 10 minuto pagkatapos uminom ng gamot na ito. Kung nakaranas ng pagkabalisa ng tiyan, inumin ang gamot na ito na may kasamang pagkain, gatas, o antacid. ...

Side Effect:

Ang napaka-seryosong allergic reaction sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung naranasan mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong allergic reaction, tulad ng mga sumusunod: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira, ngunit napaka-seryosong side-effect ay naranasan: pagbabago sa dami ng ihi, madaling pagdurugo/pagpasa, palatandaan ng impeksyon (halimbawa:l agnat, paulit-ulit na pamamaga ng lalamunan), itim na dumi, pagsusuka na parang kulay na giniling na kape . ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na ang mga sumusunod: aspirin-sensitive na hika (isang kasaysayan ng lumalalang paghinga na may runny/baradong ilong pagkatapos kumuha ng aspirin o iba pang NSAID), sakit sa bato, sakit sa atay, paglaki sa ilong (nasal polyps), mga problema sa paghinga (halimbawa: hika, chronic obstructive pulmonary disease-COPD). Mag-ingat sa paggamit ng gamot na ito sa mga bata dahil mas sensitibo sila sa mga epekto ng antihistamines. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo o pag-aantok o maging sanhi ng malabong paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na paningin hanggang sa sigurado ka na maaari mong maisagawa ang mga nasabing aktibidad nang ligtas. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Ang gamot na ito ay madalas na maging sanhi ng kaguluhan sa maliliit na bata sa halip na pag-aantok. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...