Lonol


Boehringer Ingelheim | Lonol (Medication)


Desc:

Ang Lonol/benzydamine ay nagpapaginhawa sa sakit at pamamaga na may kaugnayan sa isang sore throat o mouth sores na sanhi ng radiation therapy. Ang gamot na ito ay mouth rinse at/o gargle. Hindi ito nilulunok. Gamitin ito ayon sa direskyon. Maaari itong tunawin gamit ang parehong sukat ng tubig bago ang rinsing o gargling kung nagdudulot ito ng iritasyon o burning. Para sa mouth sores, ilagay ang iniresetang sukat sa bibig at subukang panatilihin ang likido sa sores nang hindi bababa sa 30 segundo bago ito idura. Para sa sore throat, mag-gargle kasama ang iniresetang sukat nang hindi bababa sa 30 segundo bago ito idura. ...

Side Effect:

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng burning, stinging o pamamanhid ng bibig o lalamunan. Ang iritasyon sa lalamunan, ubo, tuyong bibig na may pagkauhaw, at sakit ng ulo ay naiulat din. Kung mayroong alinman sa mga epektong ito ay nagpatuloy o naging nakababahala, ipagbigay-alam sa iyong doktor. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung nakararanas ka ng:pagkaantok, pagkahilo o pagsusuka. Kung may napansin kang mga epekto na kakaiba sa nakalista sa itaas, makipag-ugnay sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan. Humingi ng agarang atensiyong medikal kung nakararanas ka ng anumang mga sintomas ng malubhang allergic reaction kabilang ang:pagpapantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin itong lonol, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang:problema sa bato, anumang allergy. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...