Lufyllin


MedPointe | Lufyllin (Medication)


Desc:

Ang Lufyllin / dyphylline ay iniinom upang gamutin ang mga sintomas ng hika, bronchitis, at emphysema. Ang Lufyllin ay isang kombinasyon ng 2 gamot (dyphylline at guaifenesin) at iniinom upang gamutin at maiwasan ang paghingal at problema sa paghinga na sanhi ng patuloy na sakit sa baga (tulad ng hika, chronic bronchitis, emphysema). Ang Lufyllin / dyphylline ay isang bronchodilator. Gumagana ito sa maraming paraan: pinapamahinga nito ang mga kalamnan sa iyong baga at dibdib upang payagan ang mas maraming hangin, binabawasan nito ang pagkasensitibo ng iyong baga sa mga allergy at iba pang mga sangkap na sanhi ng pamamaga, at pinapataas nito ang mga pag-urong ng iyong diaphragm upang sumagap ng mas maraming hangin sa baga. ...

Side Effect:

Mayroong ilang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos inumin ang gamot na ito tulad ng: pagduwal, sakit ng ulo, pagkabog ng tibok ng puso, problema sa pagtulog, hindi mapakali, dumalas na pag-ihi, o sakit sa tiyan / pamimilipit ng tiyan. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong manggagamot o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong manggagamot kung ang alinman sa mga bihirang ngunit malubhang epekto ang nangyari: mabilis / hindi regular na tibok ng puso, mga seizure. Humingi ng agarang atensyong medikal kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyon ng allergy na maaaring kabilang ang: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang dyphylline, sabihin sa iyong manggagamot kung mayroon kang anumang mga allergy, kung gumagamit ka ng iba pang gamot o kung mayroon kang anumang mga kondisyong medikal tulad ng: glaucoma, diabetes, mga problema sa puso (tulad ng angina, hindi regular na tibok ng puso), mataas na presyon ng dugo, sakit sa bato, mga seizure, tiyan / ulcer sa bituka, sobrang aktibo na thyroid (hyperthyroidism). Ang gamot na ito ay maaaring magpahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Pinapayo ang pag-iingat kapag pinapainom ang gamot na ito sa mga matatanda dahil maaaring mas sensitibo sila sa mga epekto nito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi iminumungkahi na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong manggagamot. ...