Midchlor


Watson Pharmaceuticals | Midchlor (Medication)


Desc:

Ang Midchlor ay isang kombinasyong medikasyong ginagamit upang paginhawahin ang mga sakit ng ulong tension at migraine. Ang acetaminophen ay tumutulong sa pagbabawas ng sakit na mula sa sakit ng ulo. Ang isometheptene ay tumutulong sa pagpapaliit ng mga malawak na ugat sa ulo. Ang sakit ng ulo ay pwedeng sanhi ng mga malawak na sakit ng ulong ito. Ang dichloralphenazone ay tumutulong sa pagpaparelaks ng iyong katawan. ...

Side Effect:

Ang pagkahilo, pagkaantok, at pagduduwal ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, abisuhan ang iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Agad sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: madalang pagpapasa/pagdurugo, mga senyales ng impeksyon (halimbawa, lagnat, tumatagal na pamamaga ng lalamunan), mga pagbabago sa pag-iisip/kalooban, mabilis/iregular na tibok ng puso. Kung ikaw ay walang mga problema sa atay, huwag iinom ng higit pa sa 4 gramo (4000 miligram) ng acetaminophen kada araw. Kung ikaw ay uminom ng higit pa sa pinakamaraming pang-araw-araw na dami, maaaring ito ay magsanhi ng seryosong (posibleng nakamamatay) na sakit sa atay. humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay mayroong kahit ano sa mga sumusunod na sintomas ng pinsala sa atay: matinding pagduduwal/pagsusuka, paninilaw ng mga mata/balat, ihing madilim ang kulay, matinding pagkapagod. Kung ikaw ay mayroong mga problema sa atay, konsultahin ang iyong doktor o parmaseutiko para sa ligtas na dosis ng medikasyong ito. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Mayroong maraming mga tatak at porma ng acetaminophen at hindi lahat ng mga tatak ay nakalista sa leaflet na ito. Huwag iinom ng mas madaming medikasyong ito kaysa sa inirekomenda. Ang sobrang dosis ng acetaminophen ay pwedeng makapinsala sa iyong atay at magsanhi ng kamatayan. Alamin ang dami ng acetaminophen sa tiyak na produktong iyong iniinom. Huwag iinom ng medikasyong ito kung walang abiso ng iyong doktor kung ikaw ay nagkaroon ng alkoholik na sakit sa atay (sirosis) o kung ikaw ay umiinom ng higit pa sa 3 alak kada araw. maaaring hindi ka maaaring uminom ng acetaminophen. Tanungin ang iyong doktor o parmaseutiko kung ligtas ba para sa iyo ang pag-inom ng gamot na ito kung ikaw ay mayroong sakit sa atay o kasaysayan ng alkoholismo. Tanungin ang iyong doktor o parmaseutiko bago gumamit ng kahit anong ibang medikasyong para sa sipon, alerhiya, sakit, o pantulog. Ang acetaminophen (minsang pinapapaikli bilang APAP) ay laman sa maraming mga kombinasyong gamot. Ang pag-inom ng ilang mga produkto ng sabay-sabay ay pwedeng magsanhi sa iyo ng pagtanggap ng sobrang acetaminophen na pwedeng magsanhi ng nakamamatay na dosis. Suriin ang etikita ng gamot kung ito ba ay may lamang acetaminophen o APAP. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...