Midrin


Women First Healthcare | Midrin (Medication)


Desc:

Ang Midrin ay isang kombinasyong medikasyong ginagamit para sa kaginhawahan ng mga sakit ng ulong tension at baskular. Ang acetaminophen, isang non-salicylate, ay puti, walang amoy, kristalinang pulbos, na may medyo mapait na lasa. Ang dichoralphenazole ay isang puti, mikrokristlinang pulbos, na mayroong kaunting amaoy at lasang maalat sa una, nagiging mapakla. Ito ay isang malumanay na sedatibo. Ang Isomethepthen ay isang puting kristalinang pulbos na mayroong aromatikong amoy at mapait na panlasa. Ito ay isang unsaturated aliphatic amine na mayroong mga simpatomimetikong mga katangian. Ang kadalasang pang-adultong dosis ay dalawang kapsulang iinom ng isahan, na susundan ng isang kapsula sa kada oras hanggang ito ay maginhawahan, hanggang sa 5 mga kapsula sa loob ng 12 oras. ...

Side Effect:

Sabihin sa iyong doktor kaagad kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong mga epekto ang mangyari: madaling pagpapasa/pagdurugo, mga senyales ng impeksyon (halimbawa, lagnat, tumatagal na pamamaga ng lalamunan), mga pagbabago sa pag-iisip/kalooban, mabilis/iregular na tibok ng puso. Ang pagkahilo, pagkaantok, at pagduduwal ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, abisuhan ang iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: madaling pagpapasa/pagdurugo, mga senyales ng impeksyon (halimbawa, lagnat, tumatagal na pamamaga ng lalamunan), mga pagbabago sa kaisipan/kalooban, mabilis, iregular na tibok ng puso. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Midrin, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: problema sa puso/ugat (halimbawa, coronary artery disease, atakeng serebral, kamakailan lamang na atake sa puso), sakit sa bato, sakit sa atay, altapresyon, kasaysayan ng pag-abuso sa gamot, depresyon, mga problema sa tiyan/lalamunan (halimbawa, mga ulser, esophagitis). Ang medikasyong ito ay hindi dapat na gamitin kung ikaw ay mayroong ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, konsultahin ang iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong: ilang mga sakit sa mata (glawkoma). Bago magkaroon ng operasyon, sabihin sa iyong doktor o dentista na ikaw ay gumagamit ng medikasyong ito. Habang nagbubuntis at nagpapasuso, ang medikasyong ito ay dapat na gamitin lamang kung kailangang kinakailangan. Talakayin ang mga panganib at benepisyong kasama ng iyong doktor. ...