Mimpara


Amgen | Mimpara (Medication)


Desc:

Ang Mimpara/cinacalcet ay ginagamit sa mga adulto at matatandang mga pasyente sa mga sumusunod na paraan: (1) upang gamutin ang secondary hyperthyroidism sa mga pasyenteng mayroong seryosong sakit sa bato na nangangailangan ng dyalisis upang alisin ang mga duming produkto sa kanilang ugat. Ang hyperthyroidism ay isang kondisyon kung saan ang mga glandulang parateroydeo sa leeg ay nagpuprodyus ng sobrang hormong parateroydeo (PTH), na pwedeng magsanhi ng sakit ng buto at kasu-kasuan at mga depormasyon ng mga braso at binti. Ang ibig sabihin ng ‘Secondary’ ay ito ay sanhi ng ibang kondisyon. Ang Mimpara ay pwedeng gamitin bilang parte ng paggagamot kasama ang mga phosphate binder o mga bitaminang D sterol; (2) upang bawasan ang hypercalcemia (mataas na mga lebel ng kaltsyum sa dugo) sa mga pasyenteng mayroong parateroydeong karsinoma (kanser ng mga glandulang parateroydeo) o primary hyperparathyroidism na hindi pwedeng alisin ang kanilang mga parateroydeong glandula o kung iniisip ng iyong doktor na hindi angkop ang pag-alis ng mga glandulang parateroydeo. Ang ‘Primary’ ay nangangahulugang ang hyperthyroidism ay hindi sanhi ng kahit anong ibang kondisyon. ...

Side Effect:

Ang mga pinakakaraniwang epekto ng Mimpara sa secondary hyperthyroidism ay pagduduwal (pakiramdam na may sakit) at pagsusuka. Sa mga pasyenteng mayroong parathyroid carcinoma o primary hyperthyroidism, ang mga epekto ay katulad sa mga nakikita sa mga pasyenteng mayroong matagal na sakit sa bato – ang mga pinakamadalas na epekto ay pagduduwal at pagsusuka. Ang Mimpara ay hindi dapat na gamitin sa mga taong maaaring haypersensitibo (hindi hiyang) sa cinacalcet o sa kahit anong ibang mga sangkap. ...

Precaution:

Bago mo simulang inumin ang Mimpara, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon o nagkaroo ng: mga seizure (mga fit o kombulsyon). Ang panganib ng pagkakaroon ng mga seizure ay mas mataas kung mayroon ka na nito bago ang: mga problema sa atay; pagpapalya ng puso. Habang naggagamot ng Mimpara, sabihin sa iyong doktor: kung ikaw ay nagsimula o humintong manigarilyo, dahil maaaring ang epektong ito ay makaapekto sa paggawa ng Mimpara. Ang mga batang may edad na mas mababa pa sa 18 taong gulang ay hindi dapat na uminom ng Mimpara. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...