Moduretic


Bristol-Myers Squibb | Moduretic (Medication)


Desc:

Ang Moduretic/amiloride at hydrochlorothiazide ay ipinahiwatig sa mga pasyenteng mayroong altapresyon o kondyestib na pagpapalya ng puso na nagkaroon ng haypokalemya kung ang mga thiazide o ibang kaliuretic diuretic ay ginamit ng mag-isa, o sa kung saan ang normal na lebel ng serum potassium ay kinonsiderang mahalagang klinikal, tulad ng, mga pasyenteng digitalized, o mga pasyenteng mayroong mga significant cardiac arrythmia. Ang moduretic ay maaaring gamitin ng mag-isa o bilang pandagdag sa ibang mga antihaypersentibong gamot, tulad ng methyldopa o mga beta blocker. Ang paggamit ng mga ahenteng potassium-conserving ay kadalasang hindi kinakailangan sa mga pasyenteng tumatanggap ng mga diyuretiko para sa hindi komplikadong mahalagang altapresyon kung saan ang mga gayong pasyente ay mayroong normal na diyeta. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ng Moduretic ay may kasmang: pagduduwal/anoreksya, sakit ng tiyan, pag-utot, at malumanay na pamamantal ng balat ay naiulat at malamang na kaugnay sa amiloride. Ang panganib ng hayperkalemya kasama ng Moduretic ay nasa 1-2 porsyento sa mga pasyenteng walang panghihina ng bato o dyabetis melitus. Ang ibang mga masamang karanasang naiulat na kasama ng Moduretic ay mga yaong kaugnay ng diureses, terapiyang thiazide, o ng mga sakit ng ginagamot. Humingi ng agarang atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng alinmang sintomas ng seryosong reaksyong alerdyi kasama ang: pamamantal, pangangati/ pamamaga (lalo ng mukha/dila/lalalumunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Moduretic, ipaalam sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng mga alerhiya o kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng dyabetis, gota, o sakit sa bato o atay. Sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung anong mga medikasyong may reseta at walang reseta ang iyong ginagamit, mga medikasyong para sa rayuma, dyabetis, o altapresyon; mga suplementong potasa; at mga bitamina. Huwag iinumin ang gamot na ito kung ikaw ay gumagamit ng spironolactone o triamterene. Kung ikaw ay magkakaroon ng operasyon, kasama ng operasyon sa ngipin, sabihin sa iyong doktor o dentista ng ikaw ay gumagamit ng Moduretic. Dapat mong alam ang gamot na ito ay maaaring gawin kang nahihilo. Huwag magmamaneho o gagamit ng mga makinarya hanggang sa alam mo na kung paano ka inaapektuhan ka ng gamot na ito. Limitahan ang pag-inom ng alak. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...