Movate


King Pharmaceuticals | Movate (Medication)


Desc:

Ang Movate/clobetasol propionate ay pangunahing ginagamit sa paglunas sa mga sakit ng anit at balat; tulad ng eczema at psoriasis, ngunit maari din itong gamitin na panglunas sa ilang uri ng auto-immune diseases. Ang gamot na ito ay malakas; dahil dito, hindi inirerekomenda ang paggamit sa loob ng ilang linggo o mas matagal pa. Ang Clobetasol propionate ay isang pinapahid na synthetic corticosteroid na may bisang pampaginhawa sa pamamaga. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagdikit nito sa cytoplasmic glucocorticoid receptors na umuudyok sa glucocorticoid receptors. ...

Side Effect:

Kahit na bihira, kabilang na sa side effects ay: iritasyon ng balat, diskolorasyon ng balat, pananapdi, panunuklap at panunuyo, pakiramdam na tinutusok at pamamanhid. Maarin din itong magdulot ng pagdami ng acne, mga sekondaryang impeksyon, glaucoma, hypopigmentation, Cushing’s syndrome, erythema at atrophy ng balat. Kabilang na rin sa side effects ng paggamit ng Movate skin lightening cream ay ang pagnipis ng balat na maaring magtungo sa iba pang sakit ng balat. May mga ulat din ng kanser sa balat, skin blotching, at dispigurasyon; at may ilan na nakaranas ng pag-itim ng kanilang balat matapos itigil ang paggamit ng pamahid na ito. Humanap kaagad ng atensyong medikal kung ikaw ay makaranas ng sintomas ng seryosong allergic reaction tulad ng: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na ng mukha/dila/lalamunan), labis na pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Movate, ipagbigay alam sa iyong doktor kung ikaw ay may allergy sa kahit anong gamot, o may uri ng impeksyon sa balat. Ipagbigay alam din sa iyong doktor kung ikaw ay may diabetes. Ang mga pinapahid na steroids ay sinisipsip ng balat at maaring magdulot ng pagtaas ng glucose (asukal) sa iyong dugo o ihi. Hindi inirerekomenda ang paggamit ng gamot na ito kapag nagbubuntis o nagpapasuso nang walang payo ng iyong doktor. ...