Neoquess


Unknown / Multiple | Neoquess (Medication)


Desc:

Ang Neoquess / hyoscyamine ay ginagamit upang gamutin ang iba't ibang mga suliranina sa tiyan / bituka tulad ng pulikat at sindrom ng bituka. Ginagamit din ito upang gamutin ang iba pang mga kondisyon tulad ng pantog at mga suliranin sa pagkontrol sa bituka, pulikat na dulot ng mga bato sa kidney at apdo, at sakit na Parkinson. Bilang karagdagan, ginagamit ito upang bawasan ang epekto ng ilang mga gamot (mga ginagamit na gamot upang gamutin ang myasthenia gravis) at mga pamatay insekto. Gumagana ang gamot na ito sa pamamagitan ng pagbawas ng produksiyon ng asido sa tiyan, pagbagal ng natural na paggalaw ng mga bilbil, at nakakarelaks na mga kalamnan sa maraming mga organo (halimbata:Tiyan, bituka, pantog, bato at apdo). Binabawasan din nito ang dami ng ilang mga likido sa katawan (halimbawa: Laway at pawis). Ang gamot na ito ay kabilang sa isang klase ng mga gamot na kilala bilang anticholinergics / antispasmodics. Gamitin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig nang ayon sa inireseta, karaniwang 30-60 minuto bago kumain, o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa therapy. Huwag taasan ang iyong dosis o kaya ay inumin ito nang mas madalas kaysa sa inireseta kapag hindi kumonsulta sa iyong doktor. Ang mga may sapat na gulang at bata na labingdalawang (12) taong gulang at mas matanda ay hindi dapat tumagal ng higit sa 1. 5 milligrams sa dalawamput apat (24) na oras. Ang mga batang may edad na dalawa (2) hanggang labing-dalawang (12) taong gulang ay hindi dapat tumagal ng higit sa 0. 75 milligrams sa dalawamput-apat (24) na oras. Tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon. ...

Side Effect:

Ang pagkahilo, pagka-antok, malabong paningin, pagtuyo ng bibig, mga problema sa paningin, sakit ng ulo, problema sa pagtulog, pagtigas ng dumi, pamumula, panunuyo nang balat, at pagbawas ng pagpapawis ay maaaring maganap. Kung ang alinman sa mga epekto na ito ay nagpapatuloy o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Upang mapawi ang panunuyo ng bibig, sumuso sa (walang asukal) matitigas na kendi o ice chips, ngumuya (walang asukal) ng gum, uminom ng tubig o gumamit ng papalit-palit na laway. Alalahanin na inireseta ng iyong doktor ang gamot na ito dahil hinatulan niya na ang benepisyo sa iyo ay mas malaki kaysa sa panganib ng mga epekto. Maraming mga taong gumagamit ng gamot na ito ay walang nararanasan na malubhang epekto. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malaman ngunit malubhang epekto ay nangyayari:mga pagbabago sa kaisipan / kalooban (halimbawa, pagkalito, hindi pangkaraniwang kasiyahan), mabilis o hindi regular na pagtibok ng puso, hirap na umihi, pagbaba ng sekswal na kakayahan, pagkawala ng koordinasyon, pagkabulol magsalita, sakit sa mata, pagsusuka. Ang isang napaka-seryosong reaksiyong alerdyi sa gamot na ito ay hindi malaman, ngunit humingi ng agarang pansin sa medikal kung nangyayari ito. Ang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi ay maaaring kabilang ang:pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na ng mukha / dila / lalamunan), malubhang pagkahilo, suliranin sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Neoquess, sabihin sa iyong tagapangalaga ng kalusugan kung mayroon kang anumang mga alerdyi; glaucoma (uri ng makitid na anggulo, hindi nababago na uri nang bukas na anggulo), paglaki ng prosteyt, mga problema sa pagbara sa ihi, ilang mga suliranin sa tiyan / bituka (halimbawa:mabagal na gat, pagbara, matinding ulcerative colitis, impeksyon), mga suliranin sa puso dahil sa matinding pagdurugo. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na ng:sobrang aktibo teroydeo, iba pang mga problema sa puso (halimbawa, sakit sa ugat sa puso, pagpalya ng dahil sa pagbabara ng puso, mabilis na tibok ng puso, arrhythmias), mataas na presyon ng dugo, sakit sa bato, heartburn (acid reflux, hiatal hernia ), ilang problema sa sistema ng nerbiyos (autonomic neuropathy), myasthenia gravis. Ang mga may suot na lenses a mata ay maaaring kailangani na gumamit ng mga pampatak sa mata dahil ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagtuyo ng mata. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkahilo o antok o maging sanhi ng malabo na paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na paningin hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa ang ganoong mga aktibidad nang ligtas. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Ang gamot na ito ay maaaring madagdagan ang panganib para sa atake sa puso dahil nababawasan nito ang pagpapawis. Iwasan ang labis na pag-init sa mainit na panahon, sauna, at sa panahon ng ehersisyo o iba pang masidhing aktibidad. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang Neoquess nang walang payo ng iyong doktor. ...