Nexito


Sun Pharmaceutical | Nexito (Medication)


Desc:

Ang Nexito ay ang tatak o marka na pangalan para sa Escitalopram, ang pangontra sa depresyon na nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na selective serotonin reuptake inhibitors. Ginagamit ang gamot na ito sa pagtrato ng depresyon at pangkalahatang kagulumihanan sa pagkabalisa sa mga matatanda at mga kabataan na hindi bababa sa 12 taong gulang. Ito ay isang preskripsyon lamang na gamot at dapat iniinum sa pamamagitan ng bibig, eksaktong naaayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon bilang tugon sa paggamot. Huwag taasan ang dosis o dalas kung wala ang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kadalasan, ang Nexito ay maaaring maging sanhi ng pagka-antok, pagkahilo, problema sa pagtulog (hindi pagka-katulog), banayad na pagduduwal, kabag, heartburn, pagsakit ng tiyan, pagtigas ng dumi, pagbabawas ng timbang, nabawasan ang kagustuhan sa pakikipagtalik, kawalan ng lakas, o hirap sa pagkakaroon ng isang orgasmo, pagkatuyo ng bibig, paghihikab, o pagkakaroon ng ingay o tunog sa iyong mga tainga. Kung mayroon man sa mga ito na nagpapatuloy o lumalala, tumawag sa iyong doktor. Ang mas matinding pagkasalungat na reaksyon ay kinabibilangan nang:napakahigpit (mahigpit) na kalamnan, mataas na lagnat, pagpapawis, mabilis o hindi pantay na ritmo ng puso, panginginig, sobra sa aktibong reflexes; pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkawala ng gana sa pagkain, pakiramdam na hindi matatag, pagkawala ng koordinasyon o sakit ng ulo, nagugulumihanan, problema sa memorya, panghihina, pagkalito, guni-guni, pagkahimatay, pang-aagaw, mababaw na paghinga o paghinga na humihinto, nagbabago ang pakiramdam o pag-uugali, pagkabalisa, paninindak, hindi mapagkatulog, nanghahamok, magagalitin, balisa, magagalitin, agresibo, hindi mapakali, sobrang aktibo, mas nalulumbay, o pagkakaroon ng mga saloobin tungkol sa pagpapakamatay o saktan ang iyong sarili. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. Ang isang allergy ay hindi karaniwan ngunit kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod:pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha o pantal, kumuha ng pangangalagang medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Nexito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang mga alerdyi, kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka na ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:mga sakit sa atay o bato, mga pag-atake o epilepsy, karamdaman sa bipolar (manic depression); o isang kasaysayan ng pag-abuso sa droga o pag-iisip nang pagpapakamatay. Dahil ang Nexito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagka-antok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong mga inuming may alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin Nexito nang walang payo ng iyong doktor. ...