Pacovanton


Romark Laboratories | Pacovanton (Medication)


Desc:

Ang Pacovanton/nitazoxanide ay ginagamit panggamot sa pagtatae ng mga matatanda at bata na sanhi ng protozoa Giardia lamblia at protozoa Cryptosporidium parvum. Ang pacovnton ay galing sa klase ng paggagamot na tinatawag na antiprotozoal agents na gumagana sa pagtigil ng paglaki ng protozoa na nagbubunga ng pagtatae. Ang pacovanton ay dapat inumin sa bibig kasama ang pagkain, kada 12 na oras sa 3 araw, o ang pagsabi ng iyong doktor. Huwag itaas ang dosis o kadalasan kung walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Maaring magkaroon ng epekto ng:sakit ng tiyan, sakit ng ulo, galit na tiyan, pagsusuka, pag-iiba ng kulay ng ihi. Kung alin man sa mga ito nagpipilit o lumalala, tawagin ang iyong doktor. Ang mas matinding ibang reaction ay hindi masyadong nangyayari, pero kungsakaling ikaw ay may napansin sa sumusunod na simtomas ng isang seryosong reaction ng alerdyi, kumuha agad ng medikal na atensyon:pantal, lubhang pangkakati, paghihirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Pacovanton, ipaalam ang iyong doktor kung ikaw ay merong isang alerdyi, kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay meron sa mga susunod na kondisyon:sakit sa atay, sakit sa bato, o mahinang immune system katulad ng HIV na inpeksyon. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda ang paggamit ng Pacovanton nang walang payo sa iyong doktor. ...