Prilace


Sanofi-Aventis | Prilace (Medication)


Desc:

Ang Prilace/ramipil, ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, na gumagawa sa pamamagitan ng pagbabawas sa ilang mga kemikal na pinasisikip ang mga ugat, upang ang dugo ay dumaloy ng mas maayos at ang puso ay bumomba ng mas episyente. Ang gamot na ito ay ginagamit ng mag-isa o sa kombinasyong kasama ng ibang mga fanot upang gamutin ang altapresyon, nagriresulta sa mababang panganib ng mga atake sa puso at atakeng serebral. Ang Prilace ay inirirekomendang pambibig na gamot lamang, ng may kasama o walang kasamang pagkain, kadalasang dalawang beses sa isang araw, o ayon sa dinirekta ng iyong doktor. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa paggagamot. Huwag tataasan ang dosis o dadalasan ang pag-inom ng walang abiso ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang mga epekto ng Prilace ay: isang reaksyong alerdyi - pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pamamantal; pamamaos, paninilaw ng balat o mga mata, lagnat, pamamaga ng lalamunan, ginaw, at ibang senyales ng impeksyon, pagkahilo, o pagkahimatay. Ang mga hindi masyadong seryosong epektong maaaring may kasamang: sakit ng ulo, pagkahilo, ubo, pag-iiba ng tiyan, pagsusuka, sobrang pagkapagod, o panghihina. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang dito, sa ibang mga gamot, o kung ikaw ay mayroong kahit anong ibang mga alerhiya. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa puso, aray, o bato; lupus; sclerodema; dyabetis; o isang kondisyong nagsasanhi ng hirap sa paglunok o paghinga at masakit na pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mga mata, mga kamay, mga bukong-bukong, o binting tinatawag na angioedema. Dahil ang Prilace ay pwedeng magsanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gagamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa ikaw ay makasigurong ligtas mo ng magagawa ang mga ito. Limitahan rin ang pag-inom ng alak. Habang nagbubuntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito ng walamg abiso ng iyong doktor. ...