Proctosol HC


Ranbaxy Laboratories | Proctosol HC (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Proctosol HC/hydrocortisone upang gamutin ang mababang antas ng sakit, pangangati, pamamaga, at kakulangan sa ginhawa na dulot ng almoranas at iba pang mga problema sa puwet (halimbawa: anal fissures, pangangati). ...

Side Effect:

Maaaring makaranas ng pamumula, pagkasunog, o pangangati sa lugar ng aplikasyon. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay nanatili o lumala, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Kung inatasan ka ng iyong doktor na gamitin ang gamot na ito, tandaan na nagpag-desisyonan niya na ang benepisyo sa iyo ng gamot na ito ay mas malaki kaysa sa peligro na maaaring idulot nito. Karamihan ng mga tao na gumagamit ng gamot na ito ay hindi nakakaranas ng malubhang side-effect. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi inaasahan, ngunit seryosong mga side-effect ay naranasan, tulad ng: pagdurugo ng tumbong, pagbabago ng hitsura ng balat (halimbawa: kulay, kapal), pamumula ng balat/lambot/nana o iba pang mga palatandaan ng impeksyon. Sa bihirang pagkakataon, posible na ma-absorb ang gamot na ito sa daluyan ng dugo. Maaari itong humantong sa mga side-effect na nauugnay sa labis na antas ng corticosteroid. Ang mga epektong ito ay mas malamang na mangyari sa mga bata at mga taong gumagamit ng gamot na ito ng pangmatagalan. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sumusunod na side-effect na ito ay iyong naranasan: hindi pangkaraniwang/matinding pagod, pagbawas ng timbang, sakit ng ulo, pamamaga ng bukung-bukong/paa, matinding pagka-uhaw/pag-ihi, mga problema sa paningin. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira, ngunit seryosong epekto ay naranasan: mga palatandaan ng malubhang impeksyon (halimbawa: lagnat, paulit-ulit na pamamaga ng lalamunan). Ang isang napaka-seryosong allergic reaction sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang seryosong allergic reaction: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang produktong ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa hydrocortisone; o kung mayroon ka ng anumang uri ng allergy. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng allergic reaction o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na ang mga sumusunod: diyabetis, mga problema sa mata, mga impeksyon (lalo na ang rectal sores/impeksyon), sakit sa atay, mga problema sa tiyan/bituka. Sa bihirang pagkakataon, ang paggamit ng corticosteroid sa loob ng mahabang panahon ay maaaring gawing mas mahirap para sa iyong katawan na tumugon sa pisikal na stress. Samakatuwid, bago sumailalim ng operasyon o emergency na paggamot, o kung nakakuha ka ng malubhang karamdaman/pinsala, sabihin sa iyong doktor o dentista na ginagamit mo ang gamot na ito o ginamit ito sa loob ng nakaraang ilang buwan. Maging maingat kapag gagamitin ang gamot na ito sa mga bata. Huwag gamitin ang produktong ito sa malapad na bahagi ng balat o kaya ay iwasang gumamit ng masisikip na mga lampin/plastik na pantalon maliban kung idirekta ng iyong doktor. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...