Betapace


Bayer HealthCare | Betapace (Medication)


Desc:

Ang Betapace ay naglalaman ng sangkap na tinatawag na Sotalol, na nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na beta-blockers. Ang mga beta-blockers ay nakakaapekto sa puso at sirkulasyon at gumagana sa pamamagitan ng pagtulong sa puso na tumibok nang mas normal at regular, sa pamamagitan ng pagbagal ng rate ng puso. Ginagamit ang gamot na ito upang gamutin ang isang seryoso at posibleng nakakamatay na uri ng mabilis na tibok ng puso na tinatawag na sustained ventricular tachycardia. Ginagamit din ito upang gamutin ang ilang mabilis o hindi regular na tibok ng puso (atrial fibrillation o flutter) sa mga pasyenteng may malubhang sintomas tulad ng kahinaan at igsi ng paghinga. Dalhin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, na may isang basong tubig, na mayroon o walang pagkain, ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong medikal na kondisyon at tugon sa paggamot. Sa mga bata, ang dosis ay batay din sa edad, taas, at timbang. ...

Side Effect:

Tulad ng anumang gamot, bukod sa kinakailangang epekto nito, maaaring mangyari ang mga masasamang epekto. Karamihan sa mga karaniwan at hindi gaanong malubhang epekto ay kabilang ang:pagkapagod, mabagal na tibok ng puso, pagkahilo, sakit ng ulo, pagtatae, at nabawasan ang sekswal na kakayahan. Kung mayroon man sa mga ito na nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mga sumusunod ay mas seryoso:bago o lumalala na mga sintomas ng pagkabigo sa puso tulad ng pamamaga ng mga bukung-bukong o paa, malubhang pagkapagod, igsi ng paghinga, hindi maipaliwanag at biglaang pagtaas ng timbang, malubhang pagkahilo, pagkahimatay, biglaang pagbabago sa tibok ng puso, dibdib, panga, o sakit sa kaliwang braso. Ang isang malubhang reaksiyong alerdyi ay bihiran, ngunit kung nangyari ito o alinman sa nasa itaas, humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:ilang mga problema sa ritmo ng puso; matinding pagkabigo sa puso; mga problema sa paghinga tulad ng hika, talamak na brongkitis, emphysema; mga problema sa bato; nagamot na ang pagkabigo sa puso; pinakabagong pag-atake sa puso; o hyperthyroidism. Dahil ang Betapace ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sigurado ka na maaari mong maisagawa nang ligtas ang aktibidad na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...