Psorcon


Williams Laboratories | Psorcon (Medication)


Desc:

Ang Psorcon/diflorasone ay ginagamit upang gamutin ang iba't-ibang mga kondisyon sa balat (hal. eksema, dermataytis, alerdyi, pamamantal). Ang gamot na ito ay isang malakas na corticosteroid. Gamitin lamang ang gamot na ito sa balat. Ngunit huwag gagamitin sa mukha, o mga singit o kili-kili maliban kung ito ay ayon sa payo ng iyong doktor. Maghugas ng patuyuin ang mga kamay bago ito ipahid. Linisin ay patuyuin ang lugar na papahidan ng gamot. Ipahid ang manipis na dami ng gamot sa apektadong lugar marahang haplusin na kadalasan na inilalagay ng 1-3 beses sa isang araw o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Huwag lalagyan ng benda o balot o takip ang lugar na nilagyan maliban kung ito ay ipinayo ng iyong doktor. Kung gagamitin sa kinalalagyan ng lampin ng mga sanggol ay huwag gagamit ng masisikip na lampin o plastik na pantalon. ...

Side Effect:

Humanap ng madaliang tulong medikal kung ikaw ay makararanas ng mga sumusunod na palatandaan ng reaksyong alerdyi: pamumula, hirap sa paghinga; pamamaga ng mukha, labi, dila, o lalamunan. Itigil ang paggamit ng gamot na ito at tawagan ang iyong doktor kung ikaw ay magkakaroon ng matinding iritasyon sa parte ng balat na pinahidan ng gamot, o kung ikaw ay magkakaroon ng mga palatandaan ng pagsipsip na diflorasone topical sa iyong balat, tulad ng mga sumusunod: paglabo ng paningin, pagkakaroon ng mga sinag na pabilog; pagbabago ng saloobin; problema sa pagtulog (insomniya); pagdagdag ng timbang, pagtambok ng mukha; panghihina ng kalamnan, pagkahapo. Ang mga di gaanong seryoso na mga epekto ay ang mga sumusunod: katamtamang pangangati ng balat, paghahapdi, panunuyo; pagnipis o paglambot ng iyong balat; pamamantal o iritasyonsa palibot ng bibig;pamamaga ng mga parte na tinutubuan ng gamot; pagbabago ng kulay ng balat; pagpapaltos, tagiyawat, pabibiyak ng nilagyan ng gamot; mga marka ng pagkabanat. ...

Precaution:

Gamitin ang gamot na ito ng naaayon sa nakalagay sa etiketa, o ayon sa reseta ng iyong doktor. Huwag gamitin ang gamot na ito ng marami o nang mas matagal sa nirekomenda. Ang Topical steroid na gamot ay maaaring masipsip sa loob ng balat na maaaring maging sanhi ng mga epekto sa buong katawan. Huwag tatakpan ang ginamot na parte ng balat ng benda o iba pang panakip maliban kung ito ay ipinayo ng doktor. Mga plastik na panakip (tulad ng pambalot na plastic) ay paminsan-minsang ginagamit upang bigyan lunas ang soryasis. Sundin ang tagubilin ng iyong doktor. Kung ikaw ay naggagamot ng parte ng kinalalagyan ng lampin ng sanggol, huwag gumamit ng plastik na pantalon o masisikip na lampin. Ang pagtakip sa balat na nilagyan ng diflorasone topical ay maaaring magpataas ng dami ng gamot na sinisipsip ng iyong balat na maaaring magdulot ng hindi inaasahang mga epekto. Huwag gamitin ang gamot na ito sa mga bata nang walang payo ng iyong doktor. Ang mga bata ay mataas na posibilidad na makasipsip ng ng mas madaming dosis ng topical steroid sa balat. Ang pagsipsip ng isteroyd sa mga bata ay maaaring magdulot ng mga di inaasahang mga epekto o pagbagal ng paglaki kung gagamitin ng matagal. Kausapin ang iyong doktor kung sa iyong tingin na ang iyong anak ay hindi lumalaki ng ayon sa normal habang gumagamit ng gamot na ito ng matagal na panahon ng paggagamot. . Ang gamot na ito ay hindi pinapayo na gamitin habang nagbubuntis o nagpapasuso ng walang pagsangguni sa doktor. ...