Rapifen


Janssen Pharmaceutica | Rapifen (Medication)


Desc:

Ang Rapifen/alfentanil ay isang gamot na ginagamit upang maibsan ang sakit at magproduce ng anaesthesia. Maari itong gamitin bulang isang premedication bago ang isang operasyon. , o kasama ang isang general anaesthetic sa kalagitnaan ng isang operasyon. ...

Side Effect:

Ang pinakamadalas na makitang epekto nito ay: pagduduwal, pagsusuka, abnormal na paggalaw ng kalmnan o problema sa pagkontrol ng kalamnan, apnoea, pagbabago sa blood pressure, pagkaginaw, ephoria, problema sa mata o sa paningin, mas mabilis na tibok ng puso, pagkahilo, problema sa paggalaw, pagkapagod. Ang mga mas madalang na epekto ay: bronchospasm, pagiyak, pangangati, nosebleed, at pananakit ng mga ugat. ...

Precaution:

Bago inumin ang gamot na ito ay dapat ipaalam saiyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong allergy, o ikaw ay umiinom ng iba pang opioid analgesics (mga pain killers) hal. Morphine o pethidine. Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon ng kahit ano sa mga sumusunod na kondisyon: problema sa iyong paghinga tulad ng malalang asthma, malalang bronchitis o emphysema, history ng fits o head injuries, under-active thyroid, myasthenia gravis (panghihina ng kalamnan), problema sa puso, problema sa atay o bato, mataas na timbang. Hindi nirerekomenda ang gamot na ito kung ikaw ay nagbubuntis o nagbebreastfeed ng walang payo mula sa iyong dokor. ...