Relestat


Allergan | Relestat (Medication)


Desc:

Isang antihistamine ang relestat o epinastine na ginagamit upang maiwasan ang pangangati ng mga mata na dulot ng mga alerdyi (allergy conjunctivitis). Ginagamit ang gamot na ito sa dalawang mata, karaniwang dalawang beses bawat araw o base sa direksyon ng iyong doktor. Kung nagsusuot ka ng mga contact lens, alisin ang mga ito bago ilagay ang gamot na ito. Maghintay ng hindi bababa sa 10 minuto pagkatapos patakan ang iyong mata bago isuot muli ang iyong contact lense. ...

Side Effect:

Walang malubhang epekto ang maraming tao na gumagamit ng gamot na ito. Posibleng maranasan ang pagkasunog, pamumula, o sakit ng ulo. Kung ang alinman sa mga epektong ito ay tumagal o lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Agad na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito, ang lahat ng mga reseta at hindi reseta o produktong herbal na maaari mong gamitin, lalo na sa: iba pang mga gamot sa mata. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito. Kumunsulta sa iyong doktor kapag nagsusuot ng mga contact lens ang tungkol sa paggamit ng mga contact lens kapag namumula o naiirita ang mga mata at kung ikaw ay alerdye dito o mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Maaaring magdulot ng pansamantalang malabong paningin pagkatapos mong patakan ang iyong mata ng gamot na ito. Iwasan magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng malinaw na paningin hanggang sa masigurado mong maaari mong maisagawa nang ligtas ang mga nasabing aktibidad. Dapat gamitin lamang ang gamot na ito kung talagang kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. ...