Sensipar


Amgen | Sensipar (Medication)


Desc:

Ang Sensipar/cinacalcet ay ginagamit para gamutin ang hypoparathyroidism (nabawasan ang paggana ng mga parathyroid glands) sa mga taong na nasa pangmatagalang dialysis para sa sakit sa bato. Ang gamot na ito’y ginagamit din bilang pang pababa ang antas ng calcium sa mga taong mayroong cancer ng parathyroid gland. ...

Side Effect:

Kumuha ng emerhensyang tulong na medikal kung sakali na mayroon kang alinman sa mga sintomas ito ng reaksiyong alerdyi: pamamantal; nahihirapang paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Nararapat na tawagan agad ang iyong doktor kung mayroon kang isang malubhang epekto tulad ng: pamamanhid o kakaibang pakiramdam ng paligid sa iyong bibig, mabilis o mabagal na presyon ng puso, paghigpit ng kalamnan o pag-urong, sobrang hindi aktibo na mga reflexes; seizure (kombulsyon); kulang sa paghinga, kahit na may malumanay na paggalaw; pamamaga, mabilis na pagtaas ng timbang; o pakiramdam na ika’y maaaring mahimatay. Ang hindi gaanong malubhang epekto ay maaaring kasama ang: pagduwal, pagsusuka, pagtatae; walang gana kumain; sakit ng kalamnan, banayad na sakit sa dibdib; pagkahilo; o kahinaan. ...

Precaution:

Bago gamitin ng gamot na ito nararapat na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw’y mayroong alerdyi dito; o kung ika’y mayroong anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito’y maaaring maglaman ng mga hindi aktibong mga sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksyon sa alerdyi o iba pang mga problema. Kausapin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na kung ika’y nagkarooon ng: mababang antas ng calcium sa dugo (hypocalcemia), mga seizure. Bago maoperahan, sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo (kasama rito ang mga de-resetang gamot, at mga gamot na hindi nangangailangan ng reseta, at mga produktong herbal). Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...