Sodium phenylbutyrate


Orphan Pharmaceutical | Sodium phenylbutyrate (Medication)


Desc:

Ang sodium phenylbutyrate ay ginagamit kasama ng pagbabago sa diyeta para sa pangmatagalang paggamot ng isang klaseng minanang karamdaman (urea cycle disorder). Tumutulong ang gamot na ito na tanggalin ang kemikal (amonya) mula sa iyong katawan. Dahil ang sobrang ammonia sa ating katawan ay puwedeng maging dahilan ng pinsala sa utak at kung minsan ay maging dahilan ng pagkamatay. Ang gamot na ito’y hindi dapat gamitin para gamutin ang biglaang, matinding mataas na antas ng amonya sa katawan. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang mga epekto ng gamot na ito ay: pagkawala ng gana kumain, nadagdagan na amoy ng katawan, pagbabago ng panlasa, at pagbabago ng regla (naantala/hindi regular/wala na panahon) ay puwedeng mangyari. Nararapat na sabihin kaagad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga hindi malamang pero malubhang mga epekto na nagaganap: pag-aantok/gaan ng ulo, madaling magka-pasa/pagdurugo, mabilis/kabog na tibok ng puso, mga pagbabago sa kaisipan/kalooban, mga palatandaan ng impeksyon (hal. , lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan), pagkapagod. Bihira mangyari ang isang napaka-lubhang reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, nararapat na humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pamamantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o kung mayroong iba pang mga alerdyi. Nararapat na sabihin sa iyong doktor kung sakali na ikaw ay gumagamit ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang kasaysayan ng alinman sa mga sumusunod na mga karamdaman: sakit sa bato, colitis, o mga problema sa tiyan. Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan lalo na kung mayroon kang kasaysayan ng: isang tiyak na problema sa puso (congestive heart failure), sakit sa bato, sakit sa atay, pamamaga (edema). Naglalaman ang gamot na ito ng asin (sodium). Bago kumuha ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay kabilang sa mga mayroong diyeta na mababa ang asin. Ang gamot na ito ay maaaring umepekto sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...