Tepanil


3M Pharmaceuticals | Tepanil (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Tepanil / diethylpropion batay sa pagsang-ayon ng doktor, pagbabawas ng calorie na diyeta, ehersisyo, at programa ng pagbabago ng pag-uugali na nakakatulong na mabawasan ang timbang. Ang gamot na ito ay isang nkakapagpawalang gana sa pagkain at kabilang sa isang klase ng mga gamot na tinatawag na simpathomimetic amines. Ang gamot na ito ay iniinom, karaniwan tatlong beses sa isang araw isang oras bago kumain o batay sa itinuro ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang pagkahilo, panunuyo ng bibig, kahirapan sa pagtulog, pagkamayamutin, pagduwal, pagsusuka, pagtatae, o paninigas ng dumi ay maaaring maranasan. Kung magpapatuloy o lumala ang mga epektong ito, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ay nagaganap: mabilis / hindi regular / pagpitik ng pagtibok ng puso, pagbabago ng kaisipan / kalooban (e. G. , Pagkabalisa, hindi mapigil na galit, guni-guni, nerbiyos), hindi mapigil na paggalaw ng kalamnan, pagbabago ng kakayahang sekswal / interes. Itigil ang pag-inom ng gamot na ito at humingi ng agarang medikal na atensiyon kung ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka-seryosong epekto ay nagaganap: matinding sakit ng ulo, mabagal na pagsasalita, pangingisay, kahinaan sa isang bahagi ng katawan, mga pagbabago sa paningin (e. G. , Malabong paningin). Ang gamot na ito ay maaaring madalas na maging sanhi ng malubhang (minsan nakamamatay) mga problema sa baga o puso (hypertension ng baga, mga problema sa balbula sa puso). Ang peligro ay mas mataas sa mas matagal na paggamit ng gamot na ito kasama ang iba pang mga gamot na nakakapagpawalang gana / mga produktong erbal. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago uminon ng Tepanil, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito; o sa anumang iba pang mga sympathomimetic amin (e. g. , decongestants tulad ng pseudoephedrine, stimulants tulad ng amphetamine, gana sa pagkain tulad ng phentermine); o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ito kumonsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang: hindi kontroladong mataas na presyon ng dugo, glaucoma, kasaysayan ng pag-abuso sa alkohol / droga, sakit sa puso ng vaskular (hal. Sakit sa dibdib, atake sa puso), mga problema sa kaisipan / kalooban (hal. , Matinding pagkabalisa, bipolar karamdaman, psychosis, schizophrenia), mataas na presyon ng dugo sa baga (pulmonary hypertension), stroke, overactive thyroid (hyperthyroidism). Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa may: diyabetis, kinokontrol na mataas na presyon ng dugo, iba pang mga problema sa puso (e. G. , Pagbulong ng puso, mabilis / hindi regular na tibok ng puso, mga problema sa balbula sa puso), sakit sa bato, problema sa pangingisay. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o (bihirang) antok o maging sanhi ng malabong paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto o malinaw na paningin hanggang sa sigurado ka na maaari mong maisagawa ang mga nasabing aktibidad nang ligtas. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. ...