Teveten


Solvay | Teveten (Medication)


Desc:

Ang Teveten / eprosartan ay kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na angiotensin II receptor antagonists. Pinipigilan ng gamot na ito ang mga daluyan ng dugo sa pagkitid, na nagpapababa ng presyon ng dugo at nagpapabuti sa daloy ng dugo. Ginagamit ang Teveten upang gamutin ang mataas na presyon ng dugo (hypertension). Minsan ito ay ibinibigay kasama ng iba pang mga gamot sa presyon ng dugo. ...

Side Effect:

Itigil ang paggamit ng gamot na ito at sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay buntis. Ang Eprosartan ay maaaring maging sanhi ng pinsala o pagkamatay ng hindi pa isinisilang na sanggol kung umiinom ka ng gamot sa iyong ikalawa o pangatlong trimester. Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi sa eprosartan. Ang pag-inom ng alak ay maaaring magpababa ng iyong presyon ng dugo at maaaring dagdagan ang ilang mga epekto ng eprosartan. Huwag gumamit ng mga potassium supplement o salt substitutes habang umiinom ka ng eprosartan, maliban kung sinabi sa iyo ng iyong doktor. Ang iyong presyon ng dugo ay kailangang suriin nang madalas. Regular na bisitahin ang iyong doktor. Patuloy na gamitin ang gamot na ito ayon sa itinuro, kahit na mabuti ang iyong pakiramdam. Ang mataas na presyon ng dugo ay madalas na walang mga sintomas. Maaaring kailanganin mong gumamit ng gamot sa presyon ng dugo habambuhay. Kumuha ng emerhensiyang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi: mga pantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Sa mga bihirang kaso, ang eprosartan ay maaaring maging sanhi ng isang kondisyon na nagreresulta sa pagkasira ng skeletal muscle tissue, na humahantong sa pagpalya ng bato. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang hindi maipaliwanag na sakit ng kalamnan, paglambot, o kahinaan lalo na kung mayroon ka ring lagnat, hindi pangkaraniwang pagkapagod, at madilaw na kulay ng ihi. Tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang isang malubhang epekto tulad ng: pakiramdam na maaari kang mawalan ng malay;, pag-ihi ng mas mababa sa karaniwan o walang pag-ihi; sakit sa dibdib, mabilis na pagtibok ng puso; o pamamaga sa iyong mga kamay o paa. ...

Precaution:

Ang pag-inom ng alak ay maaring mapagpababa sa iyong presyon ng dugo at maaring magpataas ng epekto ng eTeveten. Huwag gumamit ng potassium supplements o salt substitutes habang ikaw ay gumagamit ng eprosartan, maliban kung sinabi sa iyo ng doktor. Panatilihin ang paggamit ng gamot batay sa direksyon , kahit na mabuti ang iyong pakiramdam. Ang pahtaas ng presyon kadalasan ay walang sintomas. Maari mong kailanganing gumamit ng gamot para sa presyon ng dugo habambuhay. Sa mga bihirang kaso, ang Teveten ay maaaring maging sanhi ng isang kundisyon na nagreresulta sa pagkasira ng skeletal muscle tissue, na humahantong sa pagpalya ng bato. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang hindi maipaliwanag na sakit ng kalamnan, paglambot, o kahinaan lalo na kung mayroon ka ring lagnat, hindi pangkaraniwang pagkapagod, at madilaw na kulay na ihi. Itigil ang paggamit ng gamot na ito at sabihin agad sa iyong doktor kung ikaw ay buntis. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pinsala o pagkamatay sa hindi pa isinisilang na sanggol kung umiinom ka ng gamot sa iyong ikalawa o ikatlong trimester. Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi eprosartan. ...