Treanda


Cephalon | Treanda (Medication)


Desc:

Ang Treanda/ bendamustine ay indikasyson para sa paggamot ng mga pasyenteng may indolent B-cell non-Hodgkin lymphoma na nagpatuloy sa panahon o sa loob ng anim na buwan ng gamutan kasama ang rituximab o isang rituximab na naglalaman ng rehimen. Ang gamot na ito ay indikasyon para sa paggamot ng mga pasyente na may chronic lymphocytic leukemia. Ang bias ba relatibo sa mga unang linya na therapies maliban sa chlorambucil ay hindi naitatag. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwan na epekto ay: hypersensitivity at pyrexia. Hindi gaanong karaniwan na masamang epekto ay ang: asthenia, pagkapagod, karamdaman, at kahinaan; panunuyo ng bibig; kalasingan; pag-ubo; paninigas ng dumi sakit ng ulo; pamamaga ng mucosal at gastratitis. Humanap ng agarang tulong medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi: mga pantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Treanda ay sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay nakakaranas ng alerdyi dito; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap (tulad ng mannitol), na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, ay sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: mga karamdaman sa dugo/bone marrow, mga problema sa bato, mga problema sa atay, kamakailan/kasalukukuyan na impeksyon. Ang gamot na ito ay maaaring mas gawin ka na magkaroon ng mga impeksyon o maaaring magpalala ng anumang kasalukuyan na impeksyon. Samakatuwid, huwag magkaroon ng mga immunizations/pagbabakuna nang walang pagsang-ayon ng iyong doktor, at iwasan na makipag-ugnay sa mga taong kamakailan lang na tumanggap ng bakunang polio sa bibig o bakuna sa trangkaso na nilalanghap sa pamamagitan ng ilong. Iwasan din ang pakikipag-ugnayan sa mga taong may impeksyon na maaaring kumalat sa iba (e. G. , Bulutong-tubig, trangkaso). Hugasan ang iyong mga kamay nang mabuti upang maiwasan ang pagkalat ng mga impeksyon. Upang mapababa ang tiyansa na maputulan, mabugbog, o mapinsala, gumamit ng pag-iingat sa mga matutulis na bagay tulad ng mga labaha at pamutol ng kuko, at iwasan ang mga aktibidad tulad ng contact sports. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkapagod. Huwag magmaneho o gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang bagay na nangangailangan ng pagka-alerto hanggang sa ikaw ay sigurado na magagampanan ang mga aktibidad nang ligtas. Bawasan ang mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...