Tripedia


Sanofi-Aventis | Tripedia (Medication)


Desc:

Ang Tripedia ay isang bakuna para sa diphtheria, tetanus, at pertussis (whooping cough). Ito ay naaprubahan na maaaring gamitin sa mga sanggol at mga bata na may edad na mababa sa 7 tanong gulang. Ang bakuna ay magpapalakas at magpapataas ng proteksyon sa mga bata o mga matanda na may naunang mga bakuna. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto ay nananatili at nagiging abala habang ginagamit ay Tripedia, ito ay ang mga sumusunod: pagsusugat, iritasyon, pangangati, pamumula, pamamaga, pagkaramdam ng init, o matigas na bukol sa lugar ng iniksyon (ito ay maaaring magtagal ng ilang araw hanggang mga linggo); pagkaantok; pagka-iritable. Agad humanap ng atensyong medikal kung ang mga sumusunod na mga malubhang epekto ay maramdaman habang gumagamit ng Tripedia: matinding reaksyong alerdyi (pamamantal, pamamaga; pangangati; hirap sa paghinga; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila) pamamaso, pamamanhid, pangingirot, pagkahimatay; mataas na lagnat; hirap sa paglunok; mabilis na tibok ng puso; sisyur; pagkawalang malay; pagbabago ng paningin. ...

Precaution:

Bago gumamit ng Tripedia ay ipaalam sa iyong doktor o parmasyutika kung ikaw ay mayroong alerdyi sa anumang bakuna; sa latex o goma; o kung ikaw ay may iba pang mga alerdyi. Bago gumamit ng gamot na ito ay isangguni sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay mayroon ng mga sumusunod: hindi mapigil na sisyur o iba pang sakit sa sistema ng mga ugat o nervous system (hal. encephalopathy) kasaysayan ng matinding reaksyon sa bakuna (hal. paralisis, encephalopathy). Bago gumamit ng gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko ukol sa iyong kasaysayang medikal, lalo na ang: mga sakit na nauukol sa padurugo (hal. hemphilia, mababang platelet) kasayasayn ng pagkakaroon ng Guillain Barre Syndrome, sakit sa sistema ng immune (jal. epilepsi na nakokontrol ng mga gamot, febrile na sisyur), iba pang sakit sa sistema ng ugat (hal. paralisis, pamamanhid/pagkirot, matinding pagkaantok, pagkalito), ang mga naunang mga reaksyon sa bakuna (hal. mataas na lagnat, sisyur). Ang gamot na ito ay hindi pinapayo na gamitin habang nagbubuntis o nagpapasuso ng walang pagsangguni sa doktor. ...