Tritace


Sanofi-Aventis | Tritace (Medication)


Desc:

Ang Tritace/ramipril ay nasa klase ng mga gamot na tinatawag na angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, at gumagana sa pamamagitan ng pagbawas ng ilang mga kemikal na nagpapasikip sa mga daluyan ng dugo. Dahil sa epekto nito, ang dugo ay mas maayos na nakakadaloy at ang puso ay mas mahusay sa pagpapaikot ng dugo sa katawan. Ang gamot na ito ay ginagamit nang nag-iisa o kasama ng iba pang mga gamot upang labanan ang mataas na presyon ng dugo, na nagreresulta sa mas mababang panganib ng atake sa puso at stroke. Ang Tritace ay isang gamot na nangangailangan ng reseta at ini-inom ng mayroon o walang pagkain, karaniwang dalawang beses sa isang araw, o tulad ng itinakda ng iyong doktor. Ang dosage ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosage o dalas ng pag-inom at huwag laktawan ang dosage nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kabilang sa mga kinakailangang epekto nito, ang Tritace ay maaaring maging sanhi ng matinding side-effect tulad ng: isang allergic reaction - pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pamamalat, pamumutla ng balat o mata, lagnat, namamagang lalamunan, panginginig, at iba pang mga palatandaan ng impeksyon, paggaan ng ulo, o pagkahimatay. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. Mas karaniwan na nararanasan ang mga hindi gaanong seryosong side-effect tulad ng: sakit ng ulo, pagkahilo, pag-ubo, pagkabalisa sa tiyan, pagsusuka, labis na pagkapagod, o kahinaan. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay allergic dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang uri ng allergy. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa puso, atay, o bato; lupus; scleroderma; diabetes; o isang kundisyon na nagdudulot ng kahirapan sa paglunok o paghinga at masakit na pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, mata, kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang bahagi ng binti na tinatawag na angioedema. Dahil ang Tritace ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Limitahan din ang pag-inom ng alak o alinmang produktong alkohol. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso, hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...