Unisom Sleep Tabs


Pfizer | Unisom Sleep Tabs (Medication)


Desc:

Ang Unisom Sleep/doxylamine ay ginagamit panggamot sa maikling panahon ng mga problema sa pagtulog (insomya). Kung minsan, ginagamit ito kasama ng ibang gamot sa paggamot ng pagbahing, pangangati, matubig na mata, sipon dulot ng alerhiya o lagnat. Ang Unisom Sleep ay isang antihistamine na nagbabawas ng natural na chemical histamine sa katawan.

...

Side Effect:

Maaaring maging hindi masyadong seryosong epekto ang mga sumusunod: paglabo ng pangingin, pagtuyo ng bibig, pagkahilo, pagsakit ng tiyan, hirap sa pagtatae; pagkahilo, pagkaantok; problema sa pagalala o concentrate; pagkaroon ng mga tunog sa tenga; hindi mapakali o magulo (lalo na sa mga bata). Sabihn ang iyong Doktor kung magkakaroon ng mga sumusunod na seryosong epekto: mabilis, pagkabog, o hindi normal na pagtibok ng puso; pagkalito, pagkaroon ng mga guni-guni, hindi pangkaraniwang pag-iisip o pag-uugali; matinding pagkahilo, pagkabalisa, hindi mapakali, pagkanerbyos; hindi pag-ihi o pag-ihi ng kaunti lamang; madaling pagkakaroon ng pasa o pagdudugo, hindi pangkaraniwang panghihina, lagnat, panginginig, pananakit ng katawan at mga sintomas ng trangkaso. Humingi ng agarang medikal na tulong kung makakaranas ng mga sumusunod na sintomas ng alerhiya: pantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng mukha, labi, dila o lalamunan. ...

Precaution:

Iwasan ang paginom ng alak habang umiinom ng gamot na ito. Maaaring dumagdag ang alkohol sa pagkahilo dulot ng antihistamine. Iwasan ang maging overheated o dehydrated kapag nag-eehersisyo at mainit ang panahon. Huwag gumamit ng mga over-the-counter na gamot para sa lagnat, alerhiya o gamot sa pagtulog ng walang payo ng iyong Doktor o Parmasyutiko. Ang mga Antihistamine ay makikita sa mga gamot na mabibili over the counter. Magtanong sa Doktor o Parmasyutiko tungkol sa paginom ng gamot na ito kung ikaw ay may glawkoma, sakit sa bato, paglaki ng prosteyt, problema sa pag-ihi, ulser o bara sa tiyan, sakit sa baga ng hindi gumagaling gaya ng bronchitis o emphysema. May mga ibang gamot na maaaring gamitin kasama ang doxylamine. Sabihin sa iyong Doktor ang lahat ng reseta at over-the-counter na mga gamot, mga bitamina, mga mineral, mga halamang gamot at ibang pang gamot na nireseta ng ibang Doktor. ...