Vidaza


Baxter International | Vidaza (Medication)


Desc:

Ang Vidaza / azacitidine ay ginagamit upang gamutin ang isang pangkat ng mga karamdaman sa dugo / buto sa utak (myelodysplastic syndromes-MDS) kung saan ang utak ng buto ay hindi nakakagawa ng sapat na malusog na mga selula ng dugo. Ang gamot na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa ilalim ng balat o sa isang ugat ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal, laki ng katawan, mga resulta sa pagsusuri sa laboratoryo, at tugon sa paggamot. Panatilihin ang lahat ng appointment sa medikal / laboratoryo. ...

Side Effect:

Pula / sakit / pasa sa lugar ng pag-iniksyon, pagkapagod, pagtatae, pagkahilo, problema sa pagtulog, paninigas ng dumi, pagduwal, pagsusuka, at pagkawala ng gana kumain ay maaaring mangyari. Ang pagduduwal at pagsusuka ay maaaring maging matindi. Sa ilang mga kaso, maaaring magreseta ang iyong doktor ng gamot upang maiwasan o maibsan ang pagduwal at pagsusuka. Ang pagkain ng maraming maliliit na pagkain, hindi pagkain bago paggamot, o paglilimita sa aktibidad ay maaaring makatulong na mabawasan ang ilan sa mga epektong ito. Kung ang mga epektong ito ay mananatili o lumala, sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito ay may malubhang epekto. Gayunpaman, inireseta ng iyong doktor ang gamot na ito dahil hinusgahan niya na ang pakinabang sa iyo ay mas malaki kaysa sa peligro ng mga epekto. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga seryosong epekto na naganap: madaling dumudugo / pasa, sakit sa dibdib, sakit ng kalamnan / magkasanib, kalamnan, hindi regular na tibok ng puso, namamagang bukung-bukong / paa, mga pagbabago sa kaisipan / kalooban (e. G. , Pagkabalisa, pagkalumbay). Ang gamot na ito ay maaaring magpababa ng kakayahan ng katawan na labanan ang isang impeksyon. Sabihin agad sa iyong doktor kung nagkakaroon ka ng anumang mga palatandaan ng isang impeksyon tulad ng lagnat, panginginig, ubo, o paulit-ulit na namamagang lalamunan. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. Gayunpaman, humingi ng agarang medikal na atensyon kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi: pantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha / dila / lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Vidaza sabihin sa iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan kung ikaw ay alerdye dito; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap (tulad ng mannitol), na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon ka: kanser sa atay. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: sakit sa bato, sakit sa atay. Huwag magkaroon ng mga pagbabakuna / pagbabakuna nang walang pahintulot ng iyong doktor, at iwasang makipag-ugnay sa mga taong kamakailan-lamang na nakatanggap ng bakunang polio sa bibig o bakuna sa trangkaso na hininga sa pamamagitan ng ilong. Hugasan nang mabuti ang iyong mga kamay upang maiwasan ang pagkalat ng mga impeksyon. Ang gamot na ito ay hindi inirerekomenda para magamit sa panahon ng pagbubuntis. ...