Vifas


Unknown / Multiple | Vifas (Medication)


Desc:

Ang Vifas / fexofenadine ay antihistamine na binababa ang mga epekto ng natural na kemikal na histamine sa boung katwan natin. Ang histamine ay makakagawa ng mga sintomas ng pag-atsing, pangangati, mga luha sa mata, at pagsisipon. Ito ay ginagamit na panlunas ng mga sintomas ng mga pana-panahong alerdyi (hay fever) sa mga matanda at bata. Ang panlunas na ito ay ginagamit din sa paggamot ng makating balat at mga pantal dahilan ng chronic idiopathic urticaria na kondisyon sa mga matanda at bata. kondisyong tinatawag na talamak na idiopathic urticaria sa mga may sapat na gulang at bata. ...

Side Effect:

Kasama sa mga epekto nito ay ang pagsakit ng ityan, cramp ng pagreregla, sakit sa likod, ubo, lagnat, baradong ilong, sakit sa tenga o pagkahilo ay posibleng maganap. Ang mga malubha na alerdyik reaksyon sa gamot ay kailangan ng madaliang medikal na aksyon pag nangyari ito. Mga sintomas sa seryosong alerdyi ang kabilang:pantal, pangangati / pamamaga (partikular na sa mukha / dila / lalamunan), sobrang pagkahilo, nahihirapan sa paghinga. Ito ay hindi pa kompletong listahan ng mga posibleng maging epekto ng gamot. ...

Precaution:

Bago uminom ng gamot magtanong sa doktor o parmasyutiko kung may alerdyi ka man sa anumang uri ng gamot, o kung meron kamang sakit sa bato. Ihinto ang pag inom ng gamot at humingi ng tulong medikal pag may emergency kung sa isip mo may marami kanang nagamit na gamot, o kung mayroon kang alinman sa mga senyales ng alerdyik reaksyon kabilang ang: mga pantal; nahihirapang huminga; pamamaga ng mukha, labi, dila, o lalamunan. Ipaalam sa doktor kung ang mga sintomas ay hindi pa gumaling, o kung lumala ito pagkatapos uminum ng fexofenadine. Hindi uminum ng sobra sa inirekumenda ng doktor. Sa pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi advisable na gumamit ng gamot nang walang payo ng doktor. ...