Xagrid


Shire | Xagrid (Medication)


Desc:

Ang Xagrid/anagrelide ay nakatalaga para sa pagbawas ng mataas na bilang ng mga platelets na maaaring magdulot ng essential thrombocythaemia (ET) sa mga pasyenteng hindi kinakaya ang kanilang therapy o yung mga matataas ang bilang ng platelet ngunit hindi nababawasan ang bilang kahit na sumasailalim sila sa therapy. Ang gamot na Xagrid ay dapat inialok ng kliniko na may karanasan sa pamamahala o paggamot ng essential thrombocythaemia. Ang rekumendadong pangunang dosis ng anagrelide ay isang milligram sa isang araw, na dapat inumin nang dalawang inuman (0. 5 milligram sa isang dosis). ...

Side Effect:

Ang pangkaraniwang hindi amgandang epekto ng Xagrid ay anemya. Ang mga posibleng panganib at benepisyo ng anagrelide sa isang pasyente na may katamtamang kapansanan sa hepatic function ay dapat na masuri bago ipagpatuloy ang gamutan. Hindi ito inirerekumenda sa mga pasyenteng may mataas na transaminases. Maaaring magkaroon ng mga sintomas ng matinding alerhiya kagaya ng: pamamantal, pangangati/pamamaga(lalo na ng mukha, dila, lalamunan), matinding pagkahilo, hirap sa paghinga. ...

Precaution:

Hindi mo dapat na gamitin ang gamot na ito kung hindi ka hiyang dito, o kung ikaw ay may bahagya o malalang sakit sa atay. Bago uminom ng gamot, sabihan muna ang iyong doktor kung ikaw ay may sakit sa puso, sakit sa bato, o sakit sa atay. Ang Xagrid ay maaaring magdulot ng pagkabalisa ng mga bituka na maaaring maranasan ng ibang pasyente, at maaaring maapektuhan ang pagtalab ng hormonal oral contraceptives. Walang sapat na impormasyon mula sa mga buntis paggamit ng gamot na ito. Ang paggamit ng Xagrid habang nagbubuntis ay hindi inirerekumenda. Kung ang Xagrid ay ginamit habang nagbubuntis, o kung ang pasyente ay nagbuntis habang ginagamit ang produkto, dapat siyang bigyan ng impormasyon tungkol sa panganib nito sa sanggol. ...