Zinacef


GlaxoSmithKline | Zinacef (Medication)


Desc:

Gumagana ang Zinacef /cefuroxime sa pamamagitan ng pagpigil sa paglaki ng bakterya. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang mga impeksyon sa bakterya tulad ng: impeksyon sa gitnang tainga (otitis media), pamamaga ng tonsils, impeksyon sa lalamunan, laryngitis, bronchitis, pulmonya, impeksyon sa ihi, impeksyon sa balat, at gonorrhea. Ginagamot lamang ng Zinacef ang mga impeksyon sa bakterya, hindi ito magiging epektibo sa mga impeksyon sa virus tulad ng karaniwang sipon o trangkaso. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay maaaring sanhi ng Zinacef ay: pagkawala ng gana sa pagkain, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkamayamutin, o sakit ng ulo. Ang mas matinding masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: madilim na ihi, madaling pasa o pagdurugo, mabilis, kabog, o hindi regular na tibok ng puso, seizure, hindi pangkaraniwang kahinaan, mga naninilaw na mata at balat, mga pagbabago sa kaisipan o kondisyon tulad ng pagkalito. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. Bihira ang isang reaksyong alerdyi, ngunit kumuha ng pangangalagang medikal kung ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ay nangyayari: pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, matinding pagkahilo, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato o atay, colitis, o mga problema sa tiyan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...