Zonalon


Bradley Pharmaceuticals | Zonalon (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Zonalon /doxepin upang maibsan ang nakakadisturbong pangangati mula sa ilang mga kondisyon sa balat (Atopic dermatitis, eczema, neurodermatitis). Dapat itong gamitin lamang sa loob ng maikling panahon (hindi hihigit sa 8 araw). ...

Side Effect:

Nakakasunog /nakatutuyo sa bahagi ng aplikasyon, maaaring makkaranas ang pagkaantok, pagkahilo, tuyong bibig, malabong paningin, o mga pagbabago sa panlasa. Sabihin agad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto ay nangyari: matinding pagdudumi, pagkawala ng koordinasyon, matulis na tunog sa tainga, paulit-ulit na heartburn, pagbabago sa pag-iisip /kalooban (pagkabalisa, pagkalito, pagkalungkot), panghihina ng kalamnan /panginginig, pagmamanhid /matulis na pakiramdam sa mga kamay /paa, hindi mapakali, nabawasan ang kakayahang sekswal /interes, problema sa pag-ihi, pamamaga ng mga kamay /paa, pagtaas ng timbang. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihira ngunit seryosong epekto ay nagaganap: madaling pasa /pagdurugo, paulit-ulit na pagduduwal /pagsusuka, mga palatandaan ng impeksyon (lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan), sakit /pamumula /pamamaga ng mga braso o binti, malubha sakit sa tiyan /sikmura, maitim na ihi, naninilaw na mga mata /balat. Humingi ng agarang medikal na atensyon kung ang alinman sa mga bihira ngunit napaka-seryosong epekto na naganap: mabagal na pagsasalita, mabilis /hindi regular na tibok ng puso, pagbabago ng paningin, nahimatay, kahinaan sa isang bahagi ng katawan, seizure. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay bihira. ...

Precaution:

Ang Zonalon ay maaaring maging sanhi ng pagkaantok. Ang epekto na ito ay maaaring maging mas masahol pa kung iinumin kasabay ng alkohol o ilang mga gamot. Limitahan ang iyong pag-inom ng alkohol habang gumagamit ng gamot na ito. Ang Doxepin ay maaaring maging sanhi ng pagkaantok. Huwag magmaneho ng kotse o magpatakbo ng makinarya hanggang malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito. Tandaan na ang alkohol ay maaaring makadagdag sa pagkaantok na dulot ng gamot na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...