Zox


Cipla | Zox (Medication)


Desc:

Ang Zox /nitazoxanide ay kabilang sa isang uri ng mga gamot na tinatawag na antiprotozoal agents na gumagana sa pamamagitan ng pagtigil sa paglaki ng ilang mga protozoa na sanhi ng pagtatae. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang pagtatae sa mga may sapat na gulang at bata na sanhi ng protozoa Giardia lamblia at protozoa Cryptosporidium parvum. Ang Nitazoxanide ay dapat na inumin na may pagkain, tuwing 12 oras sa loob ng 3 araw, o tulad ng direksyon ng iyong doktor. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ay maaaring sanhi ng Zox ay: sakit ng tiyan, sakit ng ulo, pagkabalisa sa tiyan, pagsusuka, kulay na ihi. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Mas malubhang masamang reaksyon ay malamang na hindi mangyari, ngunit kung sakaling mapansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ng isang reaksyong alerdyi, humingi kaagad ng pangangalagang medikal: pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha , o pantal...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa atay, sakit sa bato, o mahina na immune system tulad ng impeksyon sa HIV. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...