Amoxapine


Ercole Biotech | Amoxapine (Medication)


Desc:

Ang Amoxapine ay nasa isang grupo ng gamot na tinatawag na tricyclic antidepressants. Ang Amoxapine ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng depresyon, pagkabalisa, o agitasyon. Ang mga medikasyong ito ay pwedeng makatulong sa mga pag-iisip o pagsubok ng pagpapakamatay at magbigay ng ibang mahalagang mga benepisyo. Ang Amoxapine ay maaari ring magamit upang gamutin ang mga karamdaman sa pagkabalisa tulad ng karamdamang panik, at karamdamang baypolar. ...

Side Effect:

Ang mga pinakakaraniwang epekto na pwedeng mangyari ay pwedeng may kasamang: pagkaantok, pagkahilot, hirap sa pag-ihi, konstipasyon, panghihina, malabong paningin, o pagbabago sa ganang kumain/timbang. Kung alinman sa mga ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang ibang madalang, ngunit mas seryosong epekto ay may kasamang: pagkahimatay; pakiramdam ng walang kapahingahan; mga pagbabagong pagkaisipan o kalooban tulad ng pagkalito, depresyon, halusinasyon, pagkakaba; pamamanhid o panginginig ng mga kamay o paa; pagtunog sa tainga; pag-uuga (pangangatog); sakit ng tiyan; matinding pagsusuka at konstipasyon; sakit ng dibdib; sakit ng panga o kaliwang braso; mabagal, mabilis o iregular na tibok ng puso; sakit; pamumula o pamamaga ng mga braso o binti; sumpong; matinding sakit ng ulo; panghihina ng isang parte ng katawan; pagbabago sa paningin; o paputol-putol ng pananalita. Kung alinma sa mga ito ang mangyari, humingi ng agarang tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: mga problema sa paghinga tulad ng hika, COPD; ilang problema sa mata tulad ng glawkoma o tumaas na intraocular na presyur; kronik na konstipasyon, ileus; mga problema sa puso tulad ng mga aritmiya, sakit sa ugat sa puso, pagpapalya ng puso; mga problema sa bato; mga problema sa atay; ibang kondisyong pangkaisipan o pangkalooban tulad ng karamdamang baypolar o sikosis; pampamilyang kasaysayang ng mga kondisyong pangkaisipan o pangkalooban o pagpapakamatay; kasaysayan ng neuroleptikong hindi mapanganib na karamdaman; mga karamdaman sa paggalaw tulad ng sakit ni Parkinson at dyskinesia; hyperthyroidism; mga problema sa pag-ihi; mga sumpong; o mga kondisyong maaaring magpataas ng iyong panganib ng sumpong tulad ng electroshock na terapiya, atakeng serebral, at paghinto ng alak. Dahil ang Amoxapine ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...