Apomorphine


Vijay Chemical Corporation | Apomorphine (Medication)


Desc:

Ang Apomorphine ay isang medikasyong mayroong ilang mga epekto ng dopamine, isang kemikal na natural na lumilitaw sa iyong katawan. Ang medikasyong ito ay ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng Parkinson’s disease, tulad ng paggamit upang gamutin ang mga sintomas ng off na episodyong motor, tulad ng katigasan ng kalamnan, mabagal na paggalaw o hirap gumalaw. Ang Apomorphine ay ginagamit bilang panturok, ayon sa pangangailangan, upang gamutin ang kawalan ng kontrol sa paggalaw ng katawan sa mga taong mayroong nasulong na Parkinson’s disease. ...

Side Effect:

Ang mga epektong pwedeng mangyari at mag-iba mula sa malumanay hanggang matindi. Ang mga hindi masyadong epekto ay may kasamang: pagpapasa, pangangati, o paninigas ng iyong balat kung saan ibinigay ang pagtuturok; tumaas na pansekswal na pagnanasa; depres na kalooban, sakit ng ulo; maputlang balat, dumaming pamamawis; init, pamumula, o tusok-tusok sa ilalim ng iyong balat; pagkahilo, pagkaantok, paghikab; makating ilong; pamamaga ng iyong mga kamay o paa; mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog); sakit ng kasu-kasuan; o konstipasyon o pagtatae. Ang mga mas matinding epekto ay may kasamang: reaksyong alerdyi: pagduduwal o pagsusuka na tumutuloy pagkatapos uminom ng medikasyong pangontra pagduduwal; pagkahilo (lalo kapag tumayo); pagbagsak o pagkahimatay; sakit ng dibdib o mabigat na pakiramdam, sakit na kumakalat papuntang braso o balikat, pamamawis, pangkalahatang karamdaman; pagkalito, halusinasyon; walang pahingang paggalaw ng kalamnan sa iyong mga mata, dila, panga, o leeg; pangangatog; o pagtayo ng ari ng lalaki na masakit o tumatagal sa loob ng 4 na oras o higita pa. humingi ng agarang tulong medikal kung alinman sa mga ito ang mangyari. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay hindi hiyang dito, sa ibang mga gamot, o kung ikaw ay mayroong ibang kahit anong alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang mga gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: hika, mga problema sa puso, mga karamdaman sa pag-iisip/kalooban tulad ng pagkalito, mga halusinasyon, sikosis, iskisoprenya, mga problema sa bato, mga problema sa atay, mga karamdaman sa pagtulog tulad ng sleep apnea o narkolepsi, atakeng serebral o ibang problema sa utak. Dahil ang Apomorphine ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...