Ascorbic acid (vitamin C)


Vijay Chemical Corporation | Ascorbic acid (vitamin C) (Medication)


Desc:

Ang bitaminang C ay kilala rin sa pangalang ascorbic acid. Ang suplementong ito ay ginagamit upang pigilan o gamutin ang mga mababang lebel ng bitaming C sa mga taong hindi nakakakuha ng sapat na bitamina mula sa kanilang mga diyeta. Ang kakulangan ng bitaminang C ay nagsasanhi ng scurvy, na maaaring magsanhi ng mga sintomas tulad ng pamamantal, panghihina ng kalamnan, sakit ng kasu-kasuan, pagkapagod, o kawalan ng ngipin. ...

Side Effect:

Kadalasan, ang bitaminang C ay ligtas para sa karamihan ng tao at hindi nagsasanhi ng mga seryosong epekto kapag ininom ang nirekomendang dosis. Ang pinakakaraniwang pwede nitong isanhi: pagtatae, pagduduwal, pagsusuka, mga pulikat sa tiyan o sakit, o pangangasim ng sikmura. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas madalang, ngunit seryosong epekto ay may kasamang: masakit na pag-ihi at malarosas o madugong ihi. Ang reaksyong alerdyi sa gamot na ito ay madalang rin, ngunit humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay may mapansing alinman sa mga sumusunod: pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng ibang mga alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang gamot at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa bato tulad ng mga bato sa bato, o ilang kakulangan ng ensaym (kakulangan ng G6PD). Ang bitaminang C ay ligtas habang nagbubuntis at nagpapasuso rin, ngunit hindi sa mas matataas na dosis. ...