Becaplermin


Vion Pharmaceuticals, Inc. | Becaplermin (Medication)


Desc:

Ang Becaplermin ay isang gamot na kilala bilang isang cicatrizant na gumagana sa pamamagitan ng pagtaguyod ng paglaki ng mga selula na tumutulong sa pagpapagaling ng sugat. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang mga may sakit na ulser o diabetic sa paa. Gamitin ang topical na gel na ito ayon sa iniuutos ng iyong doktor. Ang halaga ng gamot na inilalapat ay batay sa laki ng ulser. Sundin nang eksakto ang mga tagubilin sa label para sa wastong paggamit. Iwasan madikit sa mga mata, ilong, bibig o anuman sa ibabaw ng balat na walang mga ulser. ...

Side Effect:

Karaniwan, ang Becaplermin ay mahusay na disimulado at ligtas para sa karamihan ng mga tao at hindi nagiging sanhi ng malubhang epekto. Bagaman bihira, kung naganap ang isang reaksiyong alerdyi, humingi kaagad ng pangangalagang medikal. Ang mga palatandaan ng isang allergy ay kinabibilangan ng mga sumusunod na sintomas:pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, malubhang pagkahilo, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal. Kung napansin mo ang anumang hindi pangkaraniwang tanda o sintomas na nagpapatuloy o lumalala habang gumagamit ng Becaplermin, ihinto ang paggamit ng gamot na ito at kumuha ng pangangalagang medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ipagbigay-alam sa iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang anumang karamdaman, lalo na ang cancer sa lugar ng ulser. Ang Becaplermin ay hindi dapat gamitin sa isang bata 16 taong gulang pababa. Huwag ilapat ang Becaplermin sa anumang sugat o hiwa mula sa kirurhiko na sarado na may mga tahi, staples, o surgical tape, at huwag gumamit ng hindi inirerekomenda ng iyong tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...