Bismuth subsalicylate


Ercole Biotech | Bismuth subsalicylate (Medication)


Desc:

Ang Bismuth subsalicylate ay isang gamot na ginagamit upang lunasan ang pagduduwal, heartburn, hindi pagkatunaw ng pagkain, sakit ng tiyan, pagtatae, at iba pang mga pansamantalang kakulangan ng ginhawa ng tiyan at gastrointestinal tract. Ginagamit din ito upang gamutin ang pagtatae at makakatulong upang maiwasan ang pagtatae ng manlalakbay. Ang Bismuth subsalicylate ay ginagamit din sa ilalim ng direksyon ng isang doktor kasama ang iba pang gamot upang gamutin ang mga ulser ng tiyan na sanhi ng isang tiyak na bakterya (Helicobacter pylori). Inumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, kadalasan kung kinakailangan, ayon sa direksyon ng package ng produkto o ayon sa direksyon ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Karaniwan, ang Bismuth subsalicylate ay mahusay na disimulado at ligtas para sa karamihan ng mga tao, kapag ginamit ito ayon sa itinurong dosis. Pinaka karaniwan, pagdidilim ng mga dumi at/o dila ay maaaring mangyari. Karamihan sa mga bihira, ngunit malubhang masamang reaksiyon ay kabilang ang:patuloy na pagsusuka o pagtatae, hindi pangkaraniwang nabawasan na pag-ihi, hindi pangkaraniwang tuyong bibig o pagkauhaw, mabilis na tibok ng puso, pagkalula o pagkahilo, pagsusuka na mukhang kape, itim, tarry, o madugong dumi, patuloy na sakit ng tiyan. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. Ang isang alerdyi ay bihirang, ngunit kumuha ng pangangalagang medikal kung mayroon man sa mga sumusunod na sintomas ang nangyari:pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:mga problema sa pagdurugo tulad ng hemophilia, madugo, itim, o tarry na dumi, gout, o phenylketonuria. Hindi inirerekomenda para sa mga bata at mga tinedyer na kumuha ng produktong ito kung mayroon silang bulutong, trangkaso, o anumang hindi natutukoy na sakit o kung kamakailan lamang silang nakatanggap ng bakuna. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso kumunsulta sa iyong doktor bago gamitin ang Bismuth subsalicylate. ...