Cefpodoxime


Beximco Pharmaceuticals Ltd | Cefpodoxime (Medication)


Desc:

Ang Cefpodoxime ay isang oral third generation cephalosporin antibiotic. Ginagamit ang gamot na ito upang gamutin ang isang iba't ibang mga impeksyon sa bakterya tulad ng talamak na brongkitis, talamak na brongkitis, pulmonya, otitis media, sinusitis, pharyngitis, tonsilitis, impeksyon sa daanan ng ihi o bato, Gonorrhea, abscesses, boils, cellulitis , folliculitis, nahawaang sugat o ulser. Ang Cefpodoxime ay gumagamot lamang sa mga impeksyon sa bakterya hindi ito magiging epektibo para sa mga impeksyon sa virus tulad ng karaniwang sipon, o trangkaso. ...

Side Effect:

Karamihan sa mga karaniwang epekto ng Cefpodoxime ay maaaring maging sanhi ng:pagtatae, pagduduwal o pagsusuka, o sakit ng ulo. Ang mas malubhang salungat na reaksyon ay kinabibilangan ng sumusunod:pamamaga ng mga bukung-bukong o paa, pagkapagod, mabilis o pagbubugbog ng tibok ng puso, problema sa paghinga, mga bagong palatandaan ng impeksyon tulad ng lagnat at patuloy na namamagang lalamunan, madilim na ihi, patuloy na pagduduwal o pagsusuka, dilaw na mata o balat. madaling paglapasa o pagdurugo, pagbabago sa dami ng ihi, pagbabago ng paningin, slurred speech, pagbabago sa isip o kalooban tulad ng pagkalito, patuloy na pagtatae, sakit sa tiyan at pagmamanhid, dugo o uhog sa iyong dumi ng tao. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito ay humingi kaagad ng tulong medikal. Ang isang reaksiyong alerdyi ay bihirang, ngunit kung napansin mo ang alinman sa mga sumusunod na sintomas ay nakakakuha ng pangangalagang medikal:pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o pantal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipagbigay-alam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Ipagbigay-alam sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon:sakit sa bato, sakit sa tiyan o bituka tulad ng colitis. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...