Actonel


Procter & Gamble | Actonel (Medication)


Desc:

Ang Actonel /risedronate ay nasa pangkat ng mga gamot na tinawag na bisphosphonates. Binabago nito ang pag-ikot ng pagbuo ng buto at pagkasira ng katawan. Ang Actonel ay nagpapabagal sa pagkawala ng buto habang pinapataas ang bigat ng buto, para maaaring maiwasan ang pagkasira ng buto. ang kanyang gamot ay ginagamit upang maiwasan ang osteoporosis sa kalalakihan at kababaihan at sakit na buto ni Paget. Ginagamit din ito upang maiwasan at matrato ang osteoporosis na dulot ng mga gamot na steroid (glucocorticoid-induced osteoporosis). Ito ay isang de-resetang gamot lamang at dapat inumin isang beses sa isang araw, lingguhan o buwanan, tulad ng itinuro ng iyong doktor. Ang dosis ay batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas ng walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Karamihan, ang Actonel ay maaaring maging sanhi ng: banayad na heartburn o sakit sa sikmura; pagtatae, hangin sa tiyan, o pagtitibi, sakit ng tiyan, pantal, mataas na presyon ng dugo, banayad na sakit ng kasukasuan o sakit sa likod; o sakit ng ulo. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas matinding masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: isang alerdyi- pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; sakit sa dibdib; kahirapan o sakit kapag lumulunok; sakit o nasusunog na pakiramdam sa ilalim ng mga tadyang o sa likuran; bago o lumalalang heartburn; matinding sakit ng kasukasuan, buto, o kalamnan; o sakit ng panga, pagmamanhid, o pamamaga. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal.

...

Precaution:

Bago gamitin na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay may alerdyi sa risedronate o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: mababang kalsyum sa dugo (hypocalcemia); isang kakulangan sa bitamina D; sakit sa bato; o isang ulser sa iyong tiyan o lalamunan. Ang mga pagkain, inumin (maliban sa simpleng tubig) at mga produktong panggamot na naglalaman ng mga polyvalent cation (kalsyum, magnesium, iron at aluminum) ay makagambala sa pagsipsip ng mga bisphosphonates at hindi dapat gamitin kasabay sa Actonel. Dahil ang Actonelcan ay nagdudulot ng malubhang problema sa tiyan o lalamunan inirerekomenda na manatiling tatayo ng hindi bababa sa 30 minuto pagkatapos uminom ng gamot na ito. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito ng walang payo ng iyong doktor. ...