Dronabinol


SVC Pharma | Dronabinol (Medication)


Desc:

Ang Dronabinol (tinatawag ring THC) ay isang gawa ng taong porma ng aktibong natural na substansya sa marihuwana. Ang gamot na ito ay ginagamit upang gamutin ang kawalang gana sa pagkain at pagbaba ng timbang sa mga taong may AIDS. Ito rin ay ginagamit upang gamutin ang matinding pagduduwal at pagsusuka na sanhi ng kemoterapiya sa kanser kapag hindi nagtagumpay ang ibang mga gamot. Ito ay niriresetang gamot lamang at dapat na inumin gamit ang bibig, ayon sa dinirekta ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa paggagamot. Huwag tataasan o babawasan ang dosis o dalas ng walang abiso ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kasama ng mga kinakailangang mga epekto, pwede ring magsanhi ng matinding epekto tulad ng: reaksyong alerdyi – pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal; sumpong (kombulsyon); paranoya, sobrang tinding takot; mabilis na tibok ng puso; pakiramdam ng pagkahilo, pagkahimatay; o hindi pangkaraniwang pag-iisip o asal. Kung ikaw ay may mapansing kahit ano dito, humingi ng agarang tulong medikal. Ang mga hindi masyadong seryosong at mas karaniwang epekto ay may kasamang sumusunod: pagbabago sa kalooban; pagkahilo, hirap sa konsentrasyon; pakiramdam na high; panghihina, kawalan ng koordinasyon; pagkabalisa, pagkalito; sakit ng tiyan, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae; pakiramdam ng init o tusok-tusok; o mga problema sa pagtulog (hindi pagkakatulog). ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: regular na paggamit o abuso sa droga, alak o ibang mga substansya, sakit sa puso, altapresyon, kondisyon sa pag-iisip o kalooban tulad ng manya, depresyon, o skisoprenya, mga karamdamang sumpong. Dahil ang Dronabinol ay maaaring magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...