Dronedarone


AstraZeneca | Dronedarone (Medication)


Desc:

Ang Dronedarone ay isang kontra-aritmiko na ginagamit upang gamutin ang ilang karamdaman sa ritom ng puso na tinatawag na atriyal na pibrilasyon o atriyal na pagsikdo. Ang gamot na ito ay tumutulong upang panatilihin ang pagtibok ng puso ng normal sa mga taong mayroong banta sa buhay na mga karamdaman sa ritmo ng puso ng atriyum at mga mapanganib na salik tulad ng dyabetis, altapresyon, kasaysayan ng atakeng serebral, o pagiging higit 70 na tao. Ito ay iniriresetang gamot lamang at dapat na inumin gamit ang gamot, ayon sa dinirekta ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay nakabase sa iyong kondisyong medikal at pagtugon sa paggagamot. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ng Dronedarone ay maaaring magsanhi ng: pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pag-iiba ng tiyan; pakiramdam na mahina o pagod; o malumanay na pamamantal, pamumula, o pangangati. Ang mga higit na matinding epekto ay may kasamang reaksyong alerdyi – pamamantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o pamamantal; mabilis o kumakabog na tibok ng puso; pakiramdam na parang mahihimatay; bago o lumalalang iregular na paterno ng tibok ng puso; pakiramdam ng pagkakapos sa hininga, kahit na may kasamang malumanay na erksersyon, pamamaga ng mga bukong-bukong o paa, mabilis na pagbigat; pagbahing, ubo, sakit sa dibdib, pag-ubo ng mokusa; mga problema sa paghinga habang nakahiga habang sinusubukang matulog; o mga sintomas ng mababang elektrolayt tulad ng pagkalito, maalog na mga paggalaw ng kalamnan, hindi pantay na mga tibok ng puso, matinding pagkauhaw, dumaming ihi, hindi kaginhawahan sa hita, panghihina ng kalamnan o pakiramdam na malata. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, ipagbigay-alam sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: sakit sa atay; kasaysayan sa pagpapalya ng puso; imbalanse ng elektrolayt tulad ng mababang mga lebel ng potasa o magnesya sa iyong dugo; o kung ikaw ay may peysmeyker o defibrillator na inilagay sa iyong dibdib. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...